Carità

 

 

 

 

Nu canucciellu siccu e spulacchiatu

Jeva spiertu qua e llà pu lu paesu;

tu ‘ncuollu li cuntavi ru ccustatu,

parèa ca nun mangiassu ra nu mesu.

 

La ggente ‘ncuriusuta lu guardava,

curarlo ognunnu camminava;

punzava st’animalu ‘mpaurutu:

-Ah, povuru chi cari e cerca aiutu! –

 

‘Na vicchiarella, int’a nu suttanu,

campava sola, embè, ri carità:

mmiez’a la via, vurennu quistu canu,

feci: - pss, pss, tè, tè, zuzù, tè qua! –

 

St’animalucciu tuculiava la cora,

s’avvicinavu a quera vicchiarella;

a la fortuna nun crurèva ancora

quannu po’ si mangiavu la zuppitella.

 

Rucìvu la vecchia po’ a lu canucciellu:

- Chi è riccu nun aiuta mai a nisciuni;

tu cumpiatisci chi è cchiù puvuriellu:

lu sazìu nun creru a li riuni. –

 

Sta puvurella cu stu cumpagniellu

Mo campano r’amore e fedeltà,

spartennusi ru’ ppanu e lu piattiellu

chi li portanu llà puì carità.

 

                                            Agostino Astrominica