L

 

lacèrta:   lucertola
làcruma:   lacrima
làgana:   pasta lavorata col matterello
laganatùru:   matterello di legno
lagnànza:   lamentela
làmba:   lampada
làmbu:   lampo
lamièndu:   lamento
lampièru:    lampadario
lamundà:   lamentarsi
langèlla:   brocca di argilla per l'acqua con due maniche e bocca larga
làrdu:   lardo
làscu:   lento - rado
lassà:   lasciare
làstra:   vetro
lattàru:   lattaio
làtu:   lato - fianco
lavàrisi:   lavarsi
làzzu:   laccio
lèbbru:   lepre
lèccu:   verso - smorfia
lèggi:   leggere
lèmmutu:   dosso
lèngua:   lingua
lènza:   appezzamento di terreno - strumento usato dal muratore per stabilire l'orizzontalità delle superficie
lèstu:   svelto - veloce
lèuna:   legna
libbirà:   liberare
libbirtà:   libertà
libbrètta:   libretto
liccàrdu:   goloso
lièggiu:   leggero
lièndu:   lento
lièttu:   letto
ligànda:   l'addetta durante la mietitura a legare insieme fasci di spighe lasciate dai mietitori
limònu:   limone
limòsina:   elemosina
lippùsu:   vischioso
lìru:   lire
liscibbùssu:   bastonate
lìvuru:   livido
lò:   costì
lòccu:   muco
lòggia:   terrazza
lòru:   loro
lu:   il
lùrdu:   sporco
lussìa:   detersivo preparato in casa con acqua e cenere
luvà:   levare - togliere