P

 

pàccaru:   schiaffo
pacchianèlla:   contadinella
pàcciu:   pazzo
pàci:   pace
paciènzia:   pazienza
pagà:   pagare
pagliàru:   pagliaro
paglièra:   fienile
pagliètta:   cappello di paglia
paièsu:   paese
paisànu:   paesano
paisièllu:   paesello
pàiu:   paio
paliàta:   percosse - bastonate
palòmma:   colomba
pàlu:   palo
pambàna:   foglia
pambanònu:   grandi foglie
panàru:   cesto
pànducu:   paura - svenimento
pànnu:   panno - cencio
pànu:   pane
pànza:   pancia
panzètta:   pancetta
paònu:   pavone
papagliònu:    falò
pàpara:   papera
papòcchia:    imbroglio
pàppulu:   insetto - coleottero
parà:   parare - tendere - ripararsi
paravìsu:   paradiso
parè:   sembrare
parèndu:   parente
parìcchi:   parecchio
parìglia:   paio
parmèssula:   pala per infornare il pane
pàrmu:   palmo - unità di misura
parricchiànu:   parrocchiano
parsunàlu:   colono
pàru:   paio
parundèla:   parentela
pàsci:   pascolare
passà:   passare
pàssaru:   passero
passià:   passeggiare
pastièru:   pastiera
pastòru:   pastore
pastunàca.   Carota
patàna:   patata
patì:   patire
patimièndu:   patimento
patrònu:   padrone
pàtrumu:   mio padre
patùtu:   patito
pazzià:   giocare
pècura:   pecora
pèggi:   peggio
pènnuciu:   grappolo
pèpu:   pepe
pèpulu:   sciocco - babbeo
pèrtuca:   pertica
pèru:   piede
pèttula:   lembo di camicia
pèttunu:   pettine
piacè:   piacere
piàttu:   piatto
pìca:   gazza
pìcca:   poco
picciònu:   piccione
pìcciu:   capriccio
pìcciulu:   piccolo
pìcu:   pico
picuòzzu:   picozza
piècuru:   montone
pièttu:   petto
pièzzu:   pezzo
piglià:   prendere
pignàta:   pignatta
pignatàru:   artigiano della creta
pignònu:   covone
pìla:   serie di oggetti sovrapposti
pìlu:   pelo - scusa
pimmièllu:   pennello
pìnnulu:   pillola
pircià:   penetrare
pircòca:   albicocca
pirèttu:   fiasco
piròccula:   bastone
pìru:   pera - pero
pisciaiuòlu:   pescivendolo
piscònu:   grossa pietra
pittinèssa:   pettine
pittirùssu:   pettirosso
pìzzu:   posto - pizzo
pizzulà:   pizzicare
po’:   poco
pòiuna:   pugni
pòmba:   pompa
pòngi:   pungere
pòsa:   fondo dei liquidi
pòtu:    può
pòvuru:   povero
pòzza:    possa
prèruca:    predica
prèssa:   fretta
prèta:   pietra
prèula:   pergolato
prèutu:   prete
pricèttu:   precetto
prièstu:   presto
prièzza:    gioia
prìmu:   primo
pritìcchiulu:   piccolissima pietra
pròndu:   pronto
pròprii:   proprio
prùcchiu:   pidocchio
prucchiùsu:   pidocchioso
prucìnu:   pulcino
pruièrbiu:   proverbio
prumèttu:   promettere
prùna:   prugna
prurèntu:    prudente
prurucà:   predicare
prusùttu:   prosciutto
pruvà:   provare
pruvìnu:   tormenta - bufera di neve
pu:   con - per
puccàtu:   peccato
pucchè:   perché
pùiunu:   pugno
pulèia:   pretesto - scusa
pulènda:   polenta
pulicìnu:    pulcino
pulizzà:   pulire
pullàstru:   pollo
pulùsu:   peloso
pummaròla:   pomodoro
pummunàlu: ?  (uomo che esce di notte con la luna piena o un bambino che rientra sporco e sudato)
pundigliùsu:   puntiglioso
pundìllu:   puntiglio
punzà:   pensare
punzièru:    pensiero
puòrcu:   maiale
pupàiunu:   peperone
puràta:   orma
purcarìa:   porcheria
pursiànu:   scarpe grosse
purtà:   portare
purtucàra:   aratro
purtugàllu:   arancia
purtùsu:   buco
pùru:   pure - anche
purùnu:   per ciascuno
purùtu:   ammuffito
purziònu:   porzione
pusà:   posare - pesare
pusàndu:   pesante
pusatùru:   mortaio
pusatùru:  bilancia
puschèra:  vasca di raccolta dell'acqua usata poi per irrigare i campi
puscrài:   dopo domani
puscrìmini:   dopo tre giorni
putà:    potare
putè:   potere
putèia:   bottega
putrusìnu:   prezzemolo
puzzèndu:   fossato pieno d'acqua
puzzèndu:    salame con carne di seconda scelta e frattaglie
pùzzu:   pozzo
puzzulià:   beccare in giro
puzzùtu:   appuntito