Mi è piaciuto revocare, non senza rimpianto, attraverso questa scherzosa scenetta, in parte immaginaria, tre nobili personaggi rappresentativi del tempo, ricordo con essi la bella figura caratteristica di un bravo ed onesto operaio (Cugnetta), il cui profilo, da me tracciato con affettuoso umorismo, emerge fra questi miei scritti.

 

PERSONAGGI: Cav. Uff. Stefano Ciciretti – Canonico Don Carmelo Chieffi – Cav. Antonio Ebreo – Michele Porcelli (Cugnetta)

 

La scena descritta si svolge nella piazza di Nusco nel 1923.

 

 

Eja, eja, baccalà

 

 

Cav. Ciciretti          So vvuniti sti fascisti

                                               cu la cammusella nera…

                                               quiri povuru Baviera

                                               nun po’ cchiù risuscità.

 

                                               So’  ffurnuti quiri tiempi,

                                               ri Pappaconu,

                                                cu la purga e lu bastonu

                                               quisti vonnu cummannà.

 

Cav. Ebreo            N’omu onestu a quiri tiempi

                                               era fattu cavalieru,

                                               mo si parli, nu bichieru

                                               r’uogli ‘ncuorpu he’ ‘a tracannà.

 

                                               Mi ricordo, ai tempi miei

                                               cincucienti e cchiù grappini

                                               com’a tanta pulicini

                                               ru ttunivi appriesu a tte.

 

                                               Quisti mo nun so’ cchiù fessi:

                                               si so’ ffatti saputelli,

                                               cu pistolu e manganelli

                                               t’ammunazzanu purzì.

 

                                               Che vuoi fa: stamuci cittu,

                                               stamu ‘nchiusi int’a la rezza,

                                               ma però ‘nci sta lu rittu

                                               ca chi troppu tira spezza.

 

Cugnetta                Mo mi rici lu punzieru

                                               ca sta funa nun si spezza;

                                               pu’ vint’anni, oj Cavalieru,

                                               starrai ‘nchiusi int’a sta rezza!

 

                                               Si tunessimi una capu,

                                               s’appicciassu sta gramigna,

                                               ma nui, mmiez’a tanta crapu,

                                               che vuoi fa?, Viva chi regna!

 

Cav. Ciciretti          Nun sia mai, Michelu miu!…

                                               Chi lu tenu stu guliu

                                               ri sta qua cu ‘sta cavezza

                                               pu’ vint’anni int’a ‘sta rezza!

 

Cugnetta                L’uomu fa tanta puccati,

                                               qualu bbenu po’ sperà?

                                               Si a peccà siamu ustinati,

                                               munnu fu e munnu sarrà!

 

Cav. Ciciretti          Diu sarvò dar catarismo

                                               la famiglia ri Nuè.

                                               Dal diluvo del fascismo

                                               nun ti sarvi, oj Michè!

 

Can. Chieffi            Tu Michè, sei un bravo amico

                                               e sei buon faticatoru;

                                               sienti bbuonu, i’ mo ti ricu:

                                               puoi fa l predicatoru!

 

                                               Del fascismo, veramente

                                               non ne tengo idee chiare;

                                               del Partito Popolare

                                               mo nun si ni parla cchiù?

 

                                               L’Alto Clero fece tanta

                                               propaganda per Don Sturzo,

                                               penzu mo co’a nu turzo:

                                               “Pu’ chi santu aggia vutà?”

 

Cav. Ebreo            Del Partito Popolare

                                               mo nun si ni fa parola:

                                               mo ‘nci sta na chioma sola

                                               chi cummanna, Ron Carmè.

 

Cav. Ciciretti          “Giovinezza, ggiuvinezza!…”

                                               nu lu sienti quistu cantu?

                                               Mo ‘nci sta sulu nu santu,

                                               sulu quistu he’ ‘s ‘ncienzià!

 

Cugnetta                L’annu scursu mi chiamavu

                                               lu figliu ri Picculinu,

                                               embè, i’ povuru crutinu,

                                               nun sapennu, vacu llà.

                       

                                               Mi cunzegna nu biglietto

                                               cu la fauci e lu martiellu,

                                               mi rucivu stu ‘mbrugliunciellu :

- Te’ la schera e va a vvutà! –

‘nquasamentu mi crunzava

ri vutà pu’ Gesù Cristu:

quiru era cumunistu,

chi lu possinu ammazzà!

 

Cav. Ciciretti          Meh!, va bbuonu…vota cunti,

                                               nun parlà ri comunisti…

                                               ru vvi’ llocu li fascisti…

                                               Eja, eja, baccalà!

 

                                                                                              Agostino Astrominica