Mariamata

 

                                                                                I

 

Tu cu nu sguardu e po’ cu na carezza,

oj Mariamà,

li’ntontari chi pigli int’a la rezza

fai spasumà.

Sti mieruli tu acchiappi pu’ ggulìu,

oj Mariamà,

e po’, pu ru spunnà, quanta buscìu

tu sai smammà!

 

Mariamata, Mariamata,

Si sfacciata e sbruvugnata ;

la fraschetta, senza scuornu,

vai facennu tuornu tuornu,

Chi ti faci la prumessa

Ri spusarti ti fa’ fessa.

Nun ti fa sfruculià.

Mariamata, mariamà.

 

                                                                    II

 

‘Int’a ‘sta rezza tua m’accalappiasti,

si, pur’a mme,

po com’a nu pullastru mi spunnasti,

mo i’ ricu a tte:

Chi ha avutu ha avutu, embè, chi ha ratu ha ratu,

che ‘nci vuoi fa;

tu m’hai spunnatu e i’ t’aggi puzzuliatu,

oj Mariamà;

Mariamata, mariamata

Si’ sfacciata e sbruvugnata;

pu’ cupierchiu mi vulivi,

ca i’ so fessa ti crurivi,

Trova n’atu battilocchiu

Chi cummoglia stu ppapocchiu;

viri mo a chi vuoi ‘nguaià,

Mariamata, mariamà!

 

Per finire

 

Tu a chi vuoi fa jastumà

Mariamata, mariamà!

 

                                                             Agostino Astrominica

                                                            Musicata da Giovanni Mangiacapra