Preghiera

Veniva recitata nelle sere invernali durante violenti temporali

 

 

Truoni e lampi,

Fatti arrass cientu miglia e cientu passi.

Questa è la casa ri Santu Iassu

Santu Iassu e Santu Simonu,

Questa è la casa ri Nostru Signoru.

Nostru Signoru piccirillu

Cu na vecchia fa cunsigliu

Tu vecchia palomma ianca

Che ‘ngi puorti in’ta sta lampa?

In’ta sta lampa ‘ngi puorti l’uogliu santu

Cu battezzà lu Spiritu Santu.

Lu Spiritu Santu è battuzzatu

Tuttu lu munnu è alluminatu,

E’ alluminata la Maddalena.

 

 

 

Tratta da “ NUSCO: Profumo e sapori d’antico"