Quannu iu so’ mmuortu

 

 

Quannu iu so’ mmuortu, amici cu parienti,

fciti comu fossu statu niente;

risparmiativellu quistu chianti,

mannatimi ‘ncarrozza ar Campusantu.

 

A purtà fiuri nu vi risturbati,

ar funeralu nun m’accumpagnati,

ca si vui vi stancati, puvurielli,

faciti appriess’a mme li murticielli.

 

I’ vogli appriess’a mme la Santa Croci,

ri lu preutu mi basta la pia voci,

po’ pu’ m’accumpagnà, basta ca venu

chi m’ha vulutu veramente bbenu.

 

Amici cari, quannu crepu iu

mi vulessu luvà quistu gulìu:

facennu finta ca sto’ cittu e mutu,

i’ vulessu spià ra lu tavutu.

 

Embè, punzassu, mi fannu l’esequie

e nisciuni mi rici mo na “requie”;

e sienti si’ che specie ri trascurzi

stannu facennu attuornu a mme sti turzi.

 

Addummanna nu Tiziu a nu babbeu:

- Quannu cacchiu si sciogli stu curteu?

lu muortu va ‘ncarrozza ar Cimiteru,

ma iu mi stancu a ccammunà a l’apperu!

 

Nu Caiu rici ancora:- Puvuriellu,

avèa murì, era fattu vicchiariellu;

mo che vulimu fa, riritti o storti,

vivi cu vvivi e muorti cu li muorti.-

 

Quisti parienti hannu fattu sprecu:

mi fannu accumpagnà ra tre cuncrecu!

Quanta curonu…che belli coluri…

però songu ri carta quisti fiuri.

 

Mo guarda stu ccuncrecu: ogni fratiellu

porta appicciatu nu lampiunciellu;

cu mmantiellinu e ccammisi spiciali,

quisti parunu tanta Cardinali.

 

Mo “La Libbera” canta lu prioru:

sienti che vvoci fresca ri tenoru!

N’atu cantoru chi staci abbrucatu,

na nota ri baritunu ha sputatu.

 

Cantanuli fratiellitutti quanti,

e comu mi cunzolanu sti canti!

‘Ntoniu lu tonu acutu nu l’azzecca

e ogni tantu piglia quacche stecca.

 

Addummanna n’amicu a nu parentu:

- Stu muortu avrà lassatu testamentu? –

L’atu rusponnu:- Era pinziunatu,

- Chi sa pu’ qua miraculu è campatu. –

 

Quannu i’ era vivu, guarda quiru talu:

m’avessu accisu, mo sta ar funeralu;

sta murmuriannu un “requiameternu”

comu si mi rucessu:- Và a l’infernu! –

 

Vecu puru lu mierucu curantu

chi mi manna a curà a lu Campusantu ;

pu stu viaggiu miu, mo chi so’ mmuortu,

m’ha rilasciatu già lu passapuortu.

 

Vaci a braccetto cu lu farmacistu:

r’acqua e sciruppu m’abburbavu quistu;

pu’ stu mmudernu specialità

iu mi ni vacu mo a l’Eternità.

 

Cu quiri sordi ri ru mmiricinu

mi putev’accattà taralli e vvinu;

mo se ir malatu nun fossu nu fessu,

lu farmacista comu s’arrucchessu?

 

M’accumpagna l’agentu ri ru ttassu

chi mi faceva spissu nu salassu;

si mo nun scennu priestu ‘int’a la fossa

quistu mi sporpa puru stu quatt’ossa.

 

Quannu iu so’ mmuortu, amici cu parienti,

i’ nun vogli né fiuri né lamienti,

ma si a l’esequie mi vuniti a sfottu,

vi ni fazzu scappà cu r’ossa rottu!

 

                                         Agostino Astrominica