Rumenuca ri Pasca

 

 

 

‘Sta Settimana Santa è malinconica,

stu cielu che griggioru!…

Sienti che gioia mo: spara la Gloria,

risurtu è lu Signoru.

 

A la Chièsia lu Vescuvu pontifica,

llà pruovi nu cunfortu;

‘ncopp’a l’Artaru, mmiez’a lluci splendidu,

trionfa Gesù Risortu.

 

Com’è ddoci lu suonu ri quest’organu

‘int’a stu Luocu Santu!

Che bella voci chi sulleva l’anuma

Sienti che bellu cantu!

 

Tu ascennu po’ ra questa bella Ghiesia

‘ncuontri parienti e amici;

cu tutti tu ti scambi cu llitizia

auguri cchiù filici.

 

Avimu nui santificatu l’anuma,

punzamu mo a lu vittu.

È Pasca, embè, ‘nci volu carnu r’aiunu:

Gesù l’ha binirittu.

 

Tu guarda la tovaglia ri ‘sta tavula,

è tutta ricamata,

e ‘ncopp’a questa viri mo che tortanu,

che ricca supursata.

 

Fra formaggi, salami e ova addoranu

‘nzalata e giardiniera

e propriu mmiez’a sta tovaglia candida

trionfa la pastiera.

 

Trasi lu Parrucchianu Ron Egidiu

cu ccotta bianca e stola,

‘nfonnu int’a l’Acqua Santa l’aspersoriu:

ognunu si cunzola.

 

Stu bravu Sacerdotu questa tavula

po’ guarda e binirici,

riciunu tutti a ccoru:- Auguri. Auguri,

auguri cchiù filici!-

 

Auguri, auguri, oj cara gentu semplice,

vi bbinirica Ddiu,

e bona Pasca a tuttu quistu populu

ri stu paesu miu!

 

                                         Agostino Astrominica