STORNELLI NUSCANI

 

A Nuscu nun si fa lu festivallu,

ma nui lu jamu a fa addò Fumagallu;

quannu 'nci simu bbuoni 'nturduliati,

cantamu megli nui ca Rabagliati.

Senza lu risturante «Zia Teresa»,

si mangia megli qua cu poca spesa.

Tu fai nu pranzettu spicialu

‘ncampagna, addò Sinella o addò Vitalu.

Abbondanu a Nucera ru ppircocu,

abbondano qua, a Nuscu, ru bbizzocu;

si vattunu lu piettu a ogni Messa,

po cu la santità ti fannu fessa.

A stu paesu nuostu ir cuntatinu

ha scarpa grossa e ciuruviellu finu;

ti 'mbroglia e sa truvà cienti cavilli,

e po ti sapu fa barba e capilli.

A Napuli c'è un grande Municipiu,

quiru ri Nuscu è un po' cchiù picculinu;

c'è, a Napuli il Palazzu ri San Giacumu,

 lu Sinnucu ri Nuscu è Giacuminu.

Si vieni a Nuscu pu' ti fa' li bagni,                                                                                                                                                  statti sicuri ca tu nun ti lagni;

tu vai cu ru gguagliottu e li guagliuni                                                                                                                                        'ncopp'a la spiaggia abbasci a li valluni.

 

Mo nun  s'abballa cchiù na tarantella,

s'è fattu miricanu stu paesu

ma fannu buchi-buchi e roccherrollo

mo s'è 'nfessutu puru lu nuschesu.

 

La torra chi sta a Pisa è rinumata,

ma pennu tutta quanta ra nu latu;

lu campanaru nuostu si ni freca:

è luongu, sta 'mpustatu e nun si chieca.

Magnificu è a l'America lu pontu

che attacca Nuova Yorca a Brucculínu;

E' assai cchiù 'nzistu, sì, senza cunfrontu

lu pontu ri Vagnuli a ru Cciusinu. 

 

Quistu paesu nuostu è prilibatu,

li pignataru fannu ru ppignatu;

unu tenu la pignata rotta,

la trova nova qua ri terra cotta.

 

Mo puru a Nuscu, com'a la Riviera,

si esi cor pigiama o in canuttiera;

qua pu la chiazza puru ru' ffigliolu

passejanu in cazunettu o in prendisolu.

 

                                                    Agostino Astrominica