A mia cugina N.D. Rosa Del Sordo, per il suo giorno onomastico il 30 agosto 1961

 

 

Santa  Rosa

 

 

 

Che ‘nci punzamu a ffa, ru sacci, amici

Ca trent’anni ri vita so’ passati;

stasera armenu simu cchiù filici:

nui tutti qua ‘nci simu ritrovati

 

Si ogni ricordu nuostu è fantasia,

nun po’ durà stu suonnu cchiù ri n’ora,

ma i’ mmiez’a questa bella compagnia,

embà, mi sentu, si, ggiovanu ancora.

 

Mo li capilli si so’ ffatti janchi,

a unu a unu carunu li rienti…

sti ciuruvielli nuoti songu stanchi,

facimu cuntu mo ca nun è niente.

 

Nun ci punzamu, oggi è Santa Rosa,

amici mii, stasera è n’ata cosa:

è ggiovanu stu coru, riri e canta

pu’ ffa l’augurio a questa Rosa Santa.

 

Oj Ronna Ro’, mo sienti sti cunzigli:

ringrazia Ddiu, tieni tre belli figli,

si’ na Signora nobbele e curtesa,

ma nun sta cchiù cu quera faccia appesa!

 

Statti contenta, ronna Rosa mia,

cu Enzu, Dina e Giulia in allegria;

guariti sta famiglia pu’ mill’anni:

salute e bbenu e senza mai malanni!

 

                                                            Agostino Astrominica