Santu Natalu

 

 

 

 

Santu Natalu: oggi è la Vigilia

puru int’a l’aria sienti l’addoru;

che prufumu ri paci int’a l’anuma,

che luci ri speranza int’a lu coru.

 

Li contadini pu’ la chiazza passanu,

purtannu a capu-sotta licapuni,

vi’ quisti mo comu si puzzulejanu

e spianu ra sott’a li scialluni.

 

St’anguilli e capituni comu sfuiunu

ra quera cesta, llà, mmiez’a la via…

la ggente attuornu guarda stu spettacolo

e si fa ‘na risata cu allegria.

 

Sti sparatori attuornu ti ‘nzurdisciunu:

che musica ri tracchi e bbott’a mmuru…

‘nci sta chi guarda, sentu e si dilizia,

tant’ata ggentu scappa cu paura.

 

Mo vicinu a lu muru ri la Ghiesia

spara nu truonu: sienti, si', che bbotta!

Rici na vicchiarella:- Oj Santa Barbara!...

Scappa nu canu cu la cora sotta.

 

Cicillu R'Ursu 'int'a lu negoziu

havu scaffatu lu bbenu ri Ddiu:

susamielli, turruni, pasta a mmandurlu,

ri l'assaggià ti venu lu gulìu.

 

Che bella mostra fannu quiri strùffuli

cu ccunfietti r'argientu e cucuzzata;

li roccocò, li mustacciùoli spiccanu

mmiez'a li raffiuoli e la cassata.

 

Trasi nu campagnuolu cu la femmuna

rici:- Sta bbene...evviva l'abbunnanza!

Compa Ciccì, purtàti rumma e annisi

ca 'nci vulimu fa na misculanza. -

 

Che ricchezza ri front'a stu negozziu...

ri frutti e urtaggi che galantaria!...

Verdura fresca, puparuoli, vrùocculi

tu ti 'ncanti a guardà addò Bellazia.

 

Prufumanu ri maru questu ccozzucu;

che addoru ri purtuàlli e mandarini!

Quisti fiocchi ri nevu mo mi parunu

tanta liggieri e bianchi giesummini!

 

'Int'a la stanza, 'nnant'a lu Presepiu

nu zampugnaru sona la Nuvena;

'mmiez'a sta baraonda, questa musica

si fa cchiù fioca e pò si sentu appena.

 

Mo, chianu chianu, questu vviu si sfollanu,

ognunu va, punzannu a lu cenònu;

che bella cosa li spaghetti a vònguli

e scaròla 'mbuttuta e capitonu!

 

Sienti...a na casa jocanu la tòmbula:

che risatu, che strilli, che ammuina;

sienti alluccà: - E' asciutu lu "quattordici"?

Si mi lu chiami fazzu la cinquina! -

 

Stu pranzu s'add'à fa pu buon'auguriu

e nun 'hadd'à mancà lu megli vinu;

a mezzanottu s'hadd'à i' a la Ghiesia

pu vurè nasci llà Gesù Bambinu.

 

Gesù Bambinu, accuogli quistu populu

chi questa nottu mo ti staci attuornu;

perdonalu si ha fattu nu sprupositu,

st'a abbunnanza nu capita ogni ghiuornu.

 

Nascennu a Betlem, rucisti a l'Angiulu:

- Vogli cu me li poveri pasturi! -

Chiama vicinu a Tte tuttu stu populu:

so' bbrava ggentu e so' faticaturi.

 

E guarda attuornu a Te, quanta miseria...

quanta speranzu e quanta amaru penu...

quistu populu tuu mo bbiniricilu,

Gesù Bambinu, ralli paci e bbenu!

 

 

                                               Agostino Astrominica