Tonino Ebreo e Pascalu Terramotu

Foto Gerardo Sichinolfi