L’alleccazampu

 

 

Steva na gatta llà spaparanzata,

si lavava la faccia cu na zampa

punzavu:- Embè, mi songu saziata,

che mi ni ‘mporta si mo chiovu o scampa. –

 

Rissu nu canu:- Tu, miscionu miu,

ti fai passà ogni sfiziu, ogni gulìu,

tu mo ti strusci, ti lavi la faccia,

fai lu pascià e nisciuni ti ni caccia. –

 

La gatta ‘nfunfutiavu:- Penzu a me stessa,

nun songu com’a tte na schiava fessa,

tu alliecchi manu e pieri a lu patronu,

quistu t’alliscia po’ cu lu bastonu. –

 

ruspunnivu lu canu:- a lu patronu

l’allecu cu sincera affizionu ;

si li patroni mii songu puzzienti

o songu ricchi, nun m’importa niente.

 

Nun fazzu com’a li nullafacenti

chi alleccanu ru zampu a li putienti,

ma a cofani po’ scroccanu milioni

e s’abboffanu com’a li paluni.

 

Sti favoriti so’ sempu li stessi,

e che aria si rannu quisti fessi!

Com’a principi indiani vannu a spassu,

guardannuti, accussi, da l’arto in bassu.

 

- I’ nu fazzu sciassè – rissu la gatta,

rànciucu a chi mi sfottu o mi maltratta,

i’ tengu fiducia ri la ggentu,

nun alleccu né amici e né parienti.

 

                                                                      Si la patrona mia faci la paccia

                                                                      E, affurrannu la scopa, mi ni caccia,

                                                                      vacu truvannu serici e mi campu,

                                                                      ma nun mi prestu a fa’ l’alleccazzampu.

 

                                                                                                                      Agostino Astrominica