A me, notaio improvvisato, il lusinghiero incarico di togliere i sigilli a questo prezioso plico nel quale sono racchiuse le ultime volontà del grande benefattore carnevale.

Egli, per non far torto a nessuno e perchè nessuno fosse dimenticato, ha percorso le strade processionali e si è fermato quasi in ogni casa, davanti a ogni negozio per donare le sue sostanze, per lodare gli amici ed imprecare contro i nemici.

Pertanto vi invito ad ascoltare con religioso silenzio e con quella correttezza che si addice alle persone educate chiarendo che egli, per esprimersi, ha usato due lingue: il dialetto nuscano e la lingua pura.

Intanto ascoltate qui il rimario in vernacolo.

Il giro processionale ha inizio.

Prima fermata:  Toninu ri lu zuoppu.

 

 

A Toninu ri lu zuoppu

'ngi vuleva punzà roppu,

ma stu fessa propriu aieri

mi muttivu tre bicchieri

ri cinarru e curdialu

gruossi quantu a nu ritalu;

i li ravu,pozz'essu mbisu,

tuttu queru chi tengu appisu.

 

A l'amicu Cilistinu

ca vunneva lampadinu

na carretta portagassu

ca nun paa targa e tassu.

 

A Matucciu Ciciretti

ca vulessu assai tubbetti

na cambiala già scaruta,

ogni passu na caruta.

 

A lu farmacista Breu

(mi ru dissu unu ri Feu)

na pruvetta fina fina

cu fa analisi a l'urina

 

A lu mierucu ri Giova,

i vulessu fa na prova,

vintisettu ricittarii

na caiola e dui canarii.

 

A Natalu ri Viola

na muzzina e cchiù ri sola,

nu vasettu r'unzionu

cu curà la prissionu.

 

A Bicienzu Truncuttinu

chi fatia a Avellinu

nu vuscuottu ri ndurseta

e na tavula r'abbeta.

 

A lu mastu ch'è Ricucciu

e a lu fratu Carminucciu

dui scatuli ri colla

e nu saccu ri pappolla.

 

Venu appriessu la Vammana

quanti figli nati sana

che malizia tenu questa

roppu vulu la canesta.

 

A lu professoru Ressa

ru sapiti?Nun è fessa,

i li rongu na buttiglia

mo chi cresci la famiglia.

 

A Michelu Marcantoniu

ngi punzassu Sant'Antoniu.

Mi scurdava li Bicchetti

mo li rongu tre stipetti.

 

Cu Bescià motociclista

ngi vulessu n'ata pista,

quannu parti la matina

ra la quarta va a la prima.

 

A zi Peppu Carbonara

ratingella na quartara

cu ngi mettu ru carotu

chi li rivu lu nupotu.

 

A lu Cavalieru Breu

i ru sacci e nu ru creu,

accunzatili lu tastu

ri l'armoniu ca è guastu.

 

A Luiginu ri Fallenza

(chi ru ssà si fa crirenza)

nu treppieri i li lassu

quannu venu lu trapassu.

 

A Miliucciu lu chianchieru

chi sa fa lu trampulieru

lassu i na pucurella

ca la vennu cu vitella.

 

A Luigiu la Batessa

mi ru dissu Ntoniu Ressa,

ratingillu nu calmantu

accussì diventa santu

 

Cu Filicia Malvarosa

i vulessu fa na cosa:

li vulessu ra na sporta

e na crapa mezza morta.

Nu cunigliu e po nu cucciu

chi lu coci a Ndriucciu.

 

A Michelu lu maritu

i li mozzucu lu ritu

e li lassu nu tarallu

chi si sparti cu Varallu

 

Cu Ntunetta Finanzera

ngi punzai l'ata sera.

Tengu n'uossu ri prusuttu

spulucatu quasi tuttu.

 

A Nasonu mezza vottu

e tre numari a lu lottu.

A Nicola ri Vitalu

li faciti roi cambialu.

 

A Pompeu  e Cavarena

lassu i na vottu chiena.

A lu rui mulunari

tre picciuni e sei panari.

 

A Minucciu Fammagallu

li rumpessu lu tarallu.

Nun puteva fa fessa a n'atu

cu la carnu ca m'ha datu!

 

A Taniellu lu barbieru

ri sta chiazza lu ndrichieru

i li rungu na pagnatta

e speriamu ca s'abbotta;

ru nucellu,ru bullettu,

mo nun sapu chhiù che mettu

e Fellinu puvuriellu

vaci cu lu canustriellu.

 

A Pichiuchiu e Filucciellu

li munassu nu martiellu.

E ti guarda lu Signoru

fannu cartu sempu loru.

Già scruvivunu a Tambronu

cu ngrandì la penzionu

e perciò nun lassu nienti

a stu paru ri fitienti.

 

Cu zi Ntoniu Scarpaleggia

ca si volu fa la reggia,

ngi punzassu Gesù Cristu

mo chi abballa li tuistu.

 

A lu figliu Arcangiulinu

ca si fottu tanta vinu

na burzella tutta pella

chi la raci a Ntunittella.

 

A Gilormu,assa rici,

i li lassu na valici

cu ngi mettu sordi e palla

quannu piglia la Sisalla.

 

A Pascalu Terramutu

nu triciculu a tre rotu,

tre sasicchi e na scamorza

quattu pera cu la scorza.

 

N'ammasciata a l'avucatu

ngi la porta zi Amatu.

Che ni rici ri sta tassa?

Sgaruvoglia sta matassa.

 

A lu farmacista sotta

ddoi para ri prusotta.

Accussì cu ru ricettu

nienti leva e tuttu mettu.

 

Ng'è purzì lu Capitanu

mo chi tuttu tenu mmanu

sta ngazzatu cu ru tassu

e ti fa tantu fracassu.

 

A zi Ntoniu ri li Crapa

li vulessu ra na rapa.

Che ni rici ? Si l'accetta

i li vogli rà n'accetta.

 

A Filucciu Ferracurtu

i li vogli fa nu tuortu.

Tenu lengua e parla malu

puru ri Santu Pascalu.

 

A Tanucciu ri Vitalu

certu vinu spicialu.

Nun fa torci si si vevu

ma ti fa vunì la frevu.

 

E cu Ntoniu Guardianiellu

quistu è natu laurunziellu.

Accuntentalu ri nottu

cu na purga e nu ricottu.

 

Quistu si ch'è nu chiappinu.

Sta bunnennu certu vinu!

Lu sapiti è Carminiellu

ch'è bbunutu ra Castiellu.

 

Cu Ciccillu Nunziatella,

questa sì,suntiti,è bella.

Ng'è na scrofa e sei purcielli

cu nu paru ri vitielli.

 

Binirittu lu Tuscanu

ogni gghiuornu tenu mmanu

lu bicchieru e la buttiglia

senza vevu cchiù 'nfamiglia.

 

A lu raggiunieru Fuscu

(quissu picca staci a Nuscu)

tuttu tenu e nun si stanca

ri purtà sord'a la banca.

 

A ru guardiu cumunalu

ngi ru ddici Carnuvalu.

Cu fa troppu li spiuni

i li lassu li buttuni.

 

Mi scurdava li picciuni.

Nun ngi penza cchiù nisciuni.

Si nun fossu cu Mammonu

chi li raci ru granonu

già sarianu distrutti

la metà o quasi tutti.

 

Si quaccunu ng'è rumastu

nun è statu cu cuntrastu.

Vi ru ddici lu Nutaru

chi vi parla tantu chiaru,

ri persona canusciuta

chi a Nuscu s'è crisciuta.

 

Mo chi tuttu haggi agghiustatu

e ognunu è sistimatu,

moru saziu e assai cuntentu,

ma suntiti nu mumentu.

Cu li suoni e senza chiantu

mi purtati ncampusantu.

A lu postu ri lu carru

priparati ru chitarru.

cu li sordi ri li fiuri

vogli trenta sunaturi

e alluccati paru paru:

"Paci a te Carnuluvaru".

 

                        Termina così questo rimario dialettale e nutriamo la fiducia di avervi offerto un pò di svago e di buon umore per rompere la monotonia dell'ambiente paesano.Chiediamo scusa se abbiamo fatto uso di qualche leggero frizzo verso qualcuno pur nei limiti della correttezza.

                        D'altra parte non potevamo farne a meno,altrimenti ci sarebbe mancata quella coloritura indispensabile per creare nel pubblico l'ilarità.Comunque ogni riferimento a persona e puramente casuale e,ripetiamo,se qualcuno fosse rimasto male,pensi al proverbio: 

"A carnevale ogni scherzo vale".

 

                                                                         Antonio Ebreo