Annanzi a me,nutaru Della Vecchia,

si ni vunivu cu ddui testimuni,  

 

 

Carnuluvaru e,cittu,int'a la gurecchia

mi ru dettavu stu suluziuni.

Nutà tu mo mi viri ri saluta

ma ì ca mi canoscu e sacci cchè,

mi so addunatu ca l'ora è bbunuta

e,prima ri murì,ru dicu a te

a chi  la lassu quera rrobba mia.

So fatiu,Nutà,so stanti ruri,

casu,puorci,stangielli,massariu,

so lacrumu,nutà,songu ruluri.

Sta rrobba l'aggi accota fatiannu...

Certu nun haggi fattu lu rauseu,

mangu la gentu ha dittu quiru spennu

comu a Rochfalò lu riccu ebreu.

Mi n'haggi vistu bbenu puru ì,

ngoppa a stu munnu chinu ri turmienti

benu haggi fattu e mo c'haggia murì

tuttu vi lassu cu vi fa cuntienti.

Quistu fu lu discorsu chi facivu

Carnuluvaru prima r'attistà.

Po,fortu,ngiuruviellu mi rucivu:

"scrivi,Nutà,l'urdumu vuluntà".

Accumminciu cu la chiazza,

quera llà ncoppa a la chiesa,

po mi fazzu la sagliuta

giru attuornu cu la scesa

mi ni vengu a Santa Croci

tornu arretu e int'a lu corsu

i mi fermu nu mumentu

e vi fazzu nu discorsu.

Mi ni vacu cu la villa,

scennu abbasci a la Funtana

po,vunennu cu ru Custi

mi ni sagliu chiani chiani

e a chi scontu cu la via

lassu quacche cosa mia.

 

A lu Munsignoru  (1) nuostu

ca si tenu arzillu e tuostu

i li lassu,tu m'ea creru,

Funtiglianu e nu cantieru.

 

A zi Ntoniu  ri Lisetta

tre bicchieri,na spasetta,

quattu tazzu,sei cucchiari,

assu coppa,sei rinari.

 

A Ngiulinu lu Tuscanu, (2)

ca cu bbevu va a Chiusanu,

cu lu vinu aggi accattatu

quera vottu r'Imparatu.

 

Ru guagliottu nnammuratu

r'aggi tuttu nzignalatu.

è na lista sana sana

ì la lassu a la Vammana. (3)

 

L'avea accisu mo nu puorcu

ma siccomu è gghiutu stuortu

sia puru cu duloru

lassu a Pepe Salvatoru

 

Na stagnera ri sasicchi

mela,noci e pacchisicchi

e di carnu nu tianu

a Nicola Iulianu. (4)

 

Na cullana e tre brillanti

quattu spillu e dui tiranti

ì ru lassu a Mastu Fioru

cu gghì nfrontu a lu Prioru. (5)

 

A Michelu e Michelinu (6)

ri Becianna e Truncuttinu

nu varrilu ri muscatu

c'accattai andò Nturcatu.

 

A Canadda (7) senza intralcio

tredicista al totocalcio

ri marchesu nu blasonu,

ri portieru nu maglionu.

 

A Pompeu (8) veteranu

cu la carriola a manu

dui triciculi a motoru

mo chi è gghiutu mpenzionu.

 

Passu nnanzi andò li Bbrei

ri lassà nun tengu rei,

ma cu fa na cosa iusta

i li lassu fogliu e busta.

 

A li figli ri Futussu (9)

li cinc'abiti ri lussu

settu chili ri custatu

e trentunu nnammuratu.

 

A zi Peppu Carbonara

quera terra a la Vannara,

al compare Celestino

mezzo litro più un quartino

 

A Toninu ri Fallenza (10)

quattu viermi cu na lenza.

Si mbarassu piscatoru

st'addirittu cacciatoru.

 

A chi feci lu ricorsu (11)

i mo fazzu stu discorsu:

"Mo ngi so l'elezionu

roppu fannu ru regionu,

si ngi volu cchiù agghiustà

pucchè megli si po stà,

ca ni preparassu n'atu

lu facimu Deputatu.

 

A lu figliu ri Rizzieru (12)

(lu vurietti propriu  aieri

ngoppa a na motocicletta

ca pareva na seietta)

tre cilindri arrivinati

ri muturi,ma scasciati.

Questu è tuttu e senza zella

si li vù salvà la pella.

 

A lu nzistu ronn'Andreia (13)

settu lacci e na curreia

accussì,si vaci a caccia,

si l'attacca la beccaccia.

 

A l'amicu ron Leonu (14)

tre siringu cu muntonu

quattu purgu cu nu ciucciu

na supposta cu nu cucciu.

 

A Bicienzu Napulillu (15)

settucienti camumillu

ca si veru ru guagliottu

issu ammaglia e nun agliottu.

 

A lu monacu Tumasu  (16)

trentasettumila casu

po paletti e tanta fierri

cu si limità ru tierri.

 

A Annibale a la posta (17)

ca fatia senza sosta

tre mbiegati,ma mastuni,

cu pahà ru pinziuni.

 

A Mimì (18) ca fa l'autista

lu mannamu int'a la pista

andò,sulu,a volontà

corru a gran velocità.

 

I lu ragiunieru Fuscu (19)

fazzu sinnacu ri Nuscu.

A nui serve un podestà?

me! lassatincellu fa.

 

Na naticula,na porta

si ngi sta na vecchia sporta

la unghiti ri puntinu

e la rati a mast'Arbinu. (20)

 

Settumila mutuati

tutti in fila,allineati

sott'a na muntagna r'ova

a lu mierucu ri Giova. (21)

 

Mentri a Giacumu (22) tu ralli

sei cerotti cu li calli

e nu jolli,anzi tre,

cu putè iucà a conchè.

 

A Ciccillu (23) pasticcieru

farritiellu e doppiu zeru

cu fa pastu e mastacciuoli

nucchitellu e gravaiuoli.

 

Quera pezza americana

ri fustagna e no ri lana

tre mutande di velluto

al "Trionfo del tessuto". (24)

 

A Miliucciu (25) lu chianchieru

ca nun sapu ri mistieru

tre bbitellu tuttu mortu

chienu r'ossa quattu sportu.

 

A Matucciu ri nasonu (26)

settu steccu ri saponu.

A la figlia Ntonettina

cu capilli na retina.

 

Ru scarolu r'ogni tiempu

aumentan' oggi e sempu

e ru lassu,nferu mia,

a Funzinu Bellazzia. (27)

 

A Mafalda Fummagallu

quattu cucci cu nu gallu

e a Angiulumichelu (28)

settu pecuru e nu glieru.

 

L'aggi rittu e resta fattu

puru a quiru ri ru lattu, (29)

nu cunsigliu,cu piaceru,

"nun fa cchiù lu cunsiglieru!".

 

Al signor Cullucatoru (30)

nu pruvettu muratoru

cu firnì,si mi purmettu,

lu palazzu ri rimpettu.

 

A lu figliu ch'è Fellinu (31)

gruossu nu portazicchinu.

Mamma mia che pisconu (32)

chi s'è fattu stu guaglionu.

 

A lu clan ri li Fallenza, (33)

mo chi so rumastu senza

ri cambialu settu chili

e nu ruotulu ri fili.

 

A Ndriucciu (34) friscu sposu

ratingella quera cosa.

E' na connula ri sporta

ma ringillu ca si corca

e chi gnonci li littini

si ni volu fa bambini.

 

A lu brigadieru nuostu

ca mantenu tuttu a postu

quiru refulu a ddoi cannu

quiru ca accattai aguannu.

 

Ai fratelli Belvedere

il castello e le brughiere

sono due bravi ragazzi,

ma Adividonsi i palazzi.

 

Al fotografo Giovanni (35)

una donna senza panni

longilinea e molto bella

che gli serva da modella.

 

E na fabbrica,ma vera

cu na maschera ri cera

na zitella e nu garzonu

a Giuannu ri Mammonu.(36)

 

A Michelu e Annamaria (37)

i ru lassu nfarmacia

cu suppostu e cu pruvettu

a sbrigà settu ricettu.

 

E a Ntoniu ri Triobba (38)

i li lassu tanta rrobba.

Stessu attientu a Bicchittinu (39)

ca li faci lu scarpinu...

 

Ad Antonio di D'Addesa (40)

ch'è santuomo del paese

io gli lascio una preghiera

che farà mattina e sera.

 

Ci son pure le bizzoche

(a dir ver non sono poche)

è a lor che tutti lascio

di quei nudi un grande fascio.

 

Tuttu n'organu ri zecca

chi nun fa mancu na stecca

A Solfrizzo don Antonio (41)

e si guardi dal demonio.

 

A zi Cicciu l'avucatu (42)

ca ri tuttu s'è intricatu

ri guagliottu na tumpesta

accussì si fa na festa.

 

A ru guardiu cumunalu

nu cunzigliu spici-alu

"si vuliti chiazzià

qua Sorvinu adda rustà.

Ca si po cangia calenna

chiaru e tunnu,no ri zenna,

tutto il popolo si lagna

e vi manna a la muntagna. (43)

 

Accussì l'hannu lassatu

sulu,sulu...no nguaiatu

e mo punta tuttu quanta

rissu:"n'haggia fa novanta!"

Cu puntà ramuli retta

i li lassu na beretta

a st'Emiddiu (44) chi s'impunta

cu la leggi e po la spunta.

 

Ri nu metru nu scannettu

accussì sembra perfettu

e na cura dimagrante

i li lassu cu l'amante.

 

nu telefunu privatu

nu garofanu ammusciatu

settu pallu ri cannonu

lassu a Ninu Giuannonu. (45)

 

Era bella giuvinezza

chi ti rà tant'alligrezza.

S'invicchiatu,tuttavia

Terramò (46) ti nzurarria.

E perciò nun disperà

ca ti puoi sempu spusà.

E siccomu mi trapassu

ì na veruva ti lassu.

Là li figli già so fatti

quantu sulu tu ru bbatti!.

 

A Di Feu Salvaturillu (47)

nziemi a Peppu ri Mutillu

a lu mutu ri Santillu (48)

a n'amicu ri Castiellu

i li lassu na cantina

cu bunazza int'a la tina,

e giacchè nun vogli corpa

puru a Ntoniu ri la Vorpa. (49)

 

A Totonnu struggimunnu

ca l'è gghiutu sempu tunnu

i li lassu cienti sposu

cu lu pranzu e tanta cosu. (50)

 

A zi Ntoniu Scarpaleggia, (51)

ca si staci a fa la reggia,

sei progetti tutti uguali

cu li visti comunali.

 

Si ngi sta un cassutiellu

sienti a me quissu è Taniellu. (52)

Fannu tutti li mestieri

issu,figli e la muglieru.

Si ti servu lu librettu

cu piglià ru pinziuni,

si ti moru quaccherunu

e ngi vuonnu ru curuni,

s'hadda ì andò su ntrichieru,

ca fa puru lu barbieru.

Che li lassi?Nu giurnalu,

na bulletta,nu pastranu,

lu telefonu e pò preu

ca s'accorda,ma nun creu.

 

Tre vulcani con il tappo

e un geografico gran mappo.

Tre pilastri per sostegno

e un ELIOGRAFO di legno

io per testamento ho dato

a Michele (53) scienziato

perchè lui ha rilevato

la piattezza del Creato.

 

A lu lupu ri la chiazza (54)

ca cu nienti mo si ncazza

uh! mannaggia la miseria,

che li rungu cu l'arteria?

Mo li fazzu stu rricettu

si lu mierucu purmettu.

Nu varrilu chinu chinu,

ma ri vinu fattu a bbinu,

trentaquattu quaglittani

ca si fottu chiani chiani,

settu pestu ri purpettu

e,si potu,ddoi pumpettu.

 

Si tu vai nfarmacia

cu curà na malatia,

"Tre pasticcu cu la gola"

sienti arretu:"Fazzu sola!".

A dottori e farmacisti

si ru bbiri e songu tristi,

vinti stanzu,no! vintunu

cu gghiucà lu quarantunu. (55)

 

Per Sorvino Commissario (56)

noi usiam questo frasario:

Vieni a Nusco,vieni tosto

non da sindaco a quel posto.

Ma se poi è affezionato

a quel seggio che gli han dato,

un ricorso gli prometto

e a quel posto lo rimetto.

 

A Ciriaco (57) deputatu

ca ri Nuscu s'è scurdatu

i li fazzu mo st'auriu

ri turnà a Montecitoriu.

 

Non a caso io poi lascio

di garofani un gran fascio

alla cara gente mia

che mi ha fatto compagnia.

 

Mo ri quisti c'hannu avutu

si quaccunu è dispiaciutu.

Si cu queru c'haggi ratu

si sarà quissu ncazzatu.

Si quaccosa po li pesa

ca la dignità l'è lesa.

Si lu fecatu li vollu

ngi lu lassu ncarta bollu

ri curela nu stampatu

chi m'ha fattu l'avucatu.

Mi struncassu la carriera.

Mi mannassu mo ngalera,

ma la cosa resta ritta

l'haggi letta e l'haggi scritta.

 

Note:

1)    Mons.Ciriaco De Paola: prese a cuore il riattamento della chiesa di Fontigliano e se ne interessò assiduamente fino a che i lavori furono terminati.

2)    Angelo Salvi (detto lu Tuscanu), antifascista, grande e pacifico bevitore di vino. Quell'anno andava ogni pomeriggio a Chiusano, con il pulman, per bere un buon bicchiere di vino. La botte, di proprietà della famiglia Imparato, cui si fa cenno, aveva una capienza di oltre trecentoventi quintali .

3)        Levatrice di Nusco era all'epoca Falco Giuseppina. Una intera generazione di nuscani è nata nelle sue mani.

4)        Nicola Iuliano, grande mangiatore di salsicce, e non solo.

5)        Del Priore era un venditore di suola di S.Angelo dei Lombardi.  Quasi tutti i calzolai di Nusco erano suoi debitori, compreso "Mastu Fioru" (Fiorentino Marino) il cui trascorrere della vita era preso, dallo stesso, con filosofica comodità.

6)        Michelino del Sordo e Michele Contino, meglio conosciuto, quest'ultimo, come Michelu Truncuttinu, soprannome del nonno. Buoni bevitori di vino...in gioventù.

7)        Vincenzo Ciciretti, meglio conosciuto come "lu figliu ri Marchesu" (soprannome del padre). Si inventò un tredici al totocalcio. Pessimo portiere della squadra di calcio di Nusco.

8)        Stimato spazzino di Nusco  per oltre quarant'anni, il cui unico mezzo di trasporto fu una "carriola".

9)        Tony Della Vecchia, meglio conosciuto come "Toninu ri lu zuoppu" o "Futussu".

10)       Tonino Del Giudice, morto giovane, amante della caccia a tempo perso.

11)        Riferimento al ricorso che il prof. Gennaro Passaro fece il 1965 per il quale furono annullate le elezioni comunali.

12)        Figlio di Riziero Della Vecchia, emigrato in USA, spericolato motociclista.

13)        Don Andrea Meluziis, provetto cacciatore, molto educato, riusciva sempre a salutare per primo.

14)        Leone Taddeo, veterinario dell'epoca.

15)        La nota non è stata autorizzata dal Sig. Napolillo Vincenzo perchè, a suo dire, lesiva della sua onorabilità.

16)        Padre Tommaso, al secolo Sica Vincenzo, amministratore dei beni dei Carmelitani scalzi in Nusco.

17)        Annibale Iannaccone reggente dell'ufficio postale di Nusco per oltre quarant'anni.

18)        Mimì De Paulis. Da primato il numero di esami da lui sostenuti per prendere la patente di guida.

19)        Domenico Fusco, ragioniere.

20)        Albino Marino, falegname instancabile, disordinato lavoratore. Specialista nell'aprire qualsiasi serratura bloccata. Tutti i lavori di falegnameria usciti dalle sue mani sono apparsi,all'apparenza,di antica data e di particolare interesse storico.

21)        Dottor Antonio Giova.

22)        Dottorr Giacomo Della Marca, accanito giocatore di carte francesi. Afflitto perennemente da duroni.

23)        Francesco D'Urso, ottimo pasticciere.

24)        Negozio di tessuti in via S.Croce di Nusco.

25)        Emilio Marino, macellaio.

26)        Simpatico e mite barbiere con salone in via dell'Ospizio di Nusco. Tentò di uccidere il suo primogenito Aldo lanciandogli...un'asciugamani.

27)        Alfonso Delli Gatti, venditore di frutta con negozio al Corso Umberto I di Nusco.

28)        Angelomichele Fumagallo, forzuto macellaio, esageratamente fantasioso nel raccontare i fatti della sua vita. Affermava che in America i poliziotti erano così alti da poter acciuffare, dalla strada, un ladro che stava rubando al primo piano di un palazzo.

29)        Luigi Capone, commerciante e produttore di latticini.

30)        Michele Sichinolfi, collocatore comunale. Il palazzo da terminare era quello delle figlie in via S.Donato.

31)        Prof. Raffaele Sichinolfi, figlio Michele.

32)        Piscone, soprannome di un personaggio nuscano particolarmente avaro che, per mancanza di fiducia nel prossimo, conservava i denari a casa, sotto le pietre.

33)        Soprannome della famiglia Del Giudice.

34)        Andrea Sichinolfi, con consiglio allo stesso di unire i lettini (nei quali dormivano separati lui e la moglie) allo scopo di fare bambini.

35)        Unico fotografo di Nusco, all'epoca.

36)        Giovanni Mangone, scapolo, stagnino. Persona mite.

37)        Michele Cavaliere e Annamaria Ebreo, sua moglie.

38)        Antonio Della Vecchia, detto Triubbino.

39)        Bicchetti Carmine, meglio conosciuto come Minucciu Bicchetti, cantoniere

40)        Antonio D'Addesa, insegnante elementare. Eccessivamente attaccato alle pratiche religiose tanto da sembrare bigotto.

41)        Don Antonio Solfrizzo, all'epoca, sacerdote a Nusco.Aveva una voce baritonale. Suonava l'organo con il quale si accompagnava in canti quasi sempre  funebri.

42)        Francesco Barbone, avvocato. Pluriparalitico portò avanti la libera professione con impegno e sagacia. Famose molte sue battute durante i processi; come quella con la quale definì  "LUPO" un suo cliente che furbescamente si celava  sotto le spoglie di un agnello.

43)        Avvertimento alle guardie comunali allora un poco troppo distratte.

44)        Emiddio Di Pieno, innamorato di una ragazza di Nusco se la vide soffiare da un carabiniere.

45)        Nino Iuliano, meglio conosciuto come:Ninu ri Giuannonu, insegnate, amministratore comunale a vita. La sua fidanzata, all'epoca, era un pò grassottella e più alta di lui.

46)        Pasquale De Vito, soprannominato Terramotu dal vescovo di Nusco Pasquale Mores perchè irrequieto in modo indicibile. Di ottimo appetito. Da ragazzo mangiò l'intero quantitativo di pasta e fagioli preparato dalla nonna per quindici persone. Scapolone impenitente al quale Carnevale lascia una vedova con prole per assecondare la sua indolenza a farla, eventualmente.

47)          Salvatore Di Feo, meglio conosciuto come Turillu ri Feu. Uno dei più grandi bevitori della storia enologica nuscana. Non ha mai perso l'orientamento della sua abitazione in campagna anche quando, per il vino, un suo occhio...non vedeva l'altro. Pellaccia durissima. Durante i suoi barcollanti rientri alla "massaria" molti automezzi lo hanno incontrato lungo il loro tragitto. Il conseguente urto è risultato sempre letale per gli automezzi, alcuni dei quali andarono completamente distrutti.

48)            Sordomuto .Basso di statura. Grande ubriacone anche lui. Ordinava abitualmente il suo "quartino"alla cantina Fumagallo; quartino che, spesso, trovava vuoto a causa del passaggio, nei pressi dello stesso, di Mafalda Fumagallo, bevitrice anche lei, con il vizio di bere tutto ciò che le capitasse sotto tiro e che avesse colore scuro. Le proteste del sordomuto non venivano mai prese sul serio (c'era fondato sospetto che dimenticasse di avere già bevuto) fino a quando colse la Fumagallo sul fatto. Fu allora la prima e l'unica volta che riuscì a parlare!

49)        Caratteristico personaggio nuscano. Bertoldesco nell'aspetto. Divertimento assicurato dei bambini e dei giovani, i quali hanno sempre avuto la presunzione di usarlo. Di fatto, però, è stato sempre lui ad usare tutti ottenendo, in definitiva, la programmata mercede.

50)        Antonio Rullo, proprietario del ristorante "Sinella".

51)       Antonio Prudente, muratore, soprannominato Scarpaleggia. Abitudinario negli abusi edilizi.

52)        Vedi nota (1) testamento anno 1969.

54)        Raffaele Bocchino, calzolaio, soprannominato "Lupo" dall'avvocato Barbone. Uomo irrequieto. Dispettoso. Tormento per i vicini i quali lo dovettero portare spesso in pretura. Durante gli ultimi anni di vita tormentò anche i familiari che pretendeva stessero giorno e notte ai suoi ordini.

55)        I dottori e i loro amici erano soliti passare i pomeriggi in farmacia a giocare a carte.

56)        Dott. Guido Sorvino, commissario prefettizio molto stimato dai nuscani.

57)         On.Ciriaco De Mita, allora deputato per la prima volta.  

                                                    Amato Della Vecchia