Tanilluzzu (1) si ni vaci

forsi mo truvamu paci.

Lu vuleva deputatu

vaci,inveci,a lu senatu.

Com'ha fattu?Va ru bbiri

si la virità la criri.

Li cumizi si faceva.

Quacche palla la ruceva.

"I vi fazzu assai cuntienti,

abbuliscu li fitienti".

Ma ngi ivu po punzannu

"si ru cosu accussì stannu

prima ì m'haggia abbulì"

e cangiavu li per li.

"A ru figliu ri chi vota

li facimu fa na rota"

e punzavu finu finu:

"Si,na rota ri trainu".

E bungivu la campagna

ma quaccunu mo si lagna

e suntimu tanta votu:

"Nui vulimu queru rrotu!".

Che li lassu?Stu punzieru:

"I ri te ni songu fieru.

Nu nuscanu a lu senatu

finu a mo nun ngera statu.

 

Che disdetta sta TV

mo nu la finisci cchiù.

Cu n'Apollu,cu na sonda

sempu mbresu mo ngi conta.

Qua quaccunu s'è ammaratu

e già n'atu là s'è azatu.

A la luna vuonnu ì

quisti pacci,sienti si.

Ma la luna è musurata

è dui metri e na purata.

Rimmi tu com'hanna fà

si ngi vuonnu ì atterrà.

Ru ducessunu a Michelu (2)

e po sienti ru curelu!

A stu grande scienziatu

ca li va stuortu lu fatu

i li lassu nu missìle (3)

ca nun gi ni sta simìle

cu bburè,e doppu scatta,

ca la terra nun è CHIATTA

Ma che dici? E'luveru?

Sposa Enzu Belvederu!

I st'ipotesi mi fazzu

pucchè acconza lu palazzu.

Ntoniu Gruossu comu faci

mo chi Enzu si ni vaci?

Chi li va a bburè li sbagli

quannu a marzu chianta r'agli?

Che li lassu a stu ngignieru?

l'accuntentu?Ma! ì speru.

E' n'auriu stu frasariu:

"nun fa cchiù lu segretariu!" (4)

 

Si ni ivu a Pinerolo

cu famiglia,mica solo.

Accussì,seduta stante,

ivu a fa "L'Ebreo errante" (5)

"Torna priestu ron'Antò

ì qua sulu nun ngi sto"

Sichinolfi s'è ammalatu

ca mo sulu l'ha lassatu

cu zi Ntoniu e cu Gilormu

ca li fannu fa tant'ormu

quannu fa la passatella

sempu llà andò Fraschitella. (6)

Pocu cosu so rustatu

che li lassu mo a quist'atu?

Nu varrilu chinu chinu

miezzu acqua e miezzu vinu

si ni faci po na panza

quannu venu qua nvacanza

 

"Tu lo combri e lo ricambi

ma così tu ci squadambi". (7)

dice a tutti la Badessa

ca ri cunti nun è fessa.

Che continui la sua via

solo nell'economia.

Lo vogliamo sempre tale

vispo,baldo e liberale.

La carriera di statista

io per lui l'ho già intravista.

Perciò andrà all'Artigianato

da Taniello designato.

Cch'è succiessu,ma cch'è statu?

Chi si piglia llà a mazzatu?

"Sei un vero impertinente

e di certo sei un fetente!"

"T'aggi rittu ca so Iaia

vattu peu ri na faia".

"Contro il muro io mi metto

sono prete e non mi batto".

"fatti nnanzi,t'aggia rà

stu cazzottu l'ea pruvà.

Segretario io qui sto

e ti metto Ko!".

E po feciunu la paci,

ma la guerra fredda faci

Don Renato a Iaia Antonio, (8)

segretario a S.Antonio.

Lassu a quisti ddui signuri

tanta cera e tanta fiuri

quera chiesa chiena chiena

quannu a maggiu è triricena.

 

E n'at'annu è già passatu

ratimmillu nu giudiziu

si quaccosa av'agghiustatu

stu mbiegatu prefettiziu. (9)

Nu ricorsu ri Innaru

lu paesu avea agghiustà

sò li tantu ri furbaru

comu steva,accussì stà.

A chi s'hadda ra la  corpa?

A Pippinu lu Nutaru

forsi a Ntoniu ri la Vorpa

o a lu scudu ri Innaru? (10)

 

E' finita la tumpesta,

li nuscani fannu festa.

Ca paavi nun bastava,

pocu steva e ti vatteva.

Protestava,iastumava

cartu nfacci ti vuttava,

e si ncuollu t'alluccava

la dentiera  li trumava.

E' turnata mo la paci

e la gentu a paà vaci

a la figlia ca mo mettu

sardaturu a ru bullettu.

Ha lassatu lu cristallu

ronn'Antoniu ri Varallu. (11)

E' finita la tumpesta

li nuscani fannu festa!

Cu chi reva la bulletta

aggi fattu sta strufetta:

quantu è bruttu stu ricordu

preu Ddiu ca mi lu scordu.

 

Che hannu fattu sti guagliuni

ca ru mettunu mbrigionu?

Mah!Cuntavanu nu fattu

appuggiati a lu purtonu.

Finu a mo i mi crureva

va ngalera chi ha arrubbatu,

ma a Nuscu,nun sapeva

ca ngi va chi è appuggiatu (12)

 

T'arricuordi? L'annu scorsu

li facietti nu discorsu...

Ngi lu rietti nu cunzigliu

viri mò! Tenu nu figliu!.

Cu stu fattu, amici, Ndreia (13)

ogni gghiuornu s'addicreia

e pucchè na brutta fatta

nzinuavu ch'era hatta.

Feci po lu masculonu

si crurivu nu hattunu.

Ma la gentu nun ngi creru,

rici"Ndrè nun è luveru.

Comu ha fattu?Nun puteva

sienti a me ca ru sapeva".

Mi rucivu nu ndrichieru

quessu llò ri lu ngignieru.

Che li lassu?Nu cunzigliu.

Lu facessu n'atu figliu,

ni facessu assimbè n'ata

cu l'aiutu ri na fata.

Accussì la gentu creru

ca Ndriucciu lu ngignieru

cu panciera ri cuttonu

nun è riccu,ma ricc...onu.

 

Lassu a Pepu Salvatoru

na guagliotta,ma ri foru.

A Pascalu ri Scurzonu

quera scola a lu Lionu.

 

A Nicola Carbonara

i li trovu na cummara.

Cu Virginia (14) aggi truvatu

nu pruvettu nnammuratu.

 

Micalangiulu Scuppetta,

ca ra me certu s'aspetta,

av'avutu cu rialu

settu quagliu e nu cinghialu.

 

A Ciccillu r'Evelina

nu mercatu ogni matina

A Pippinu Micciarella

ri scarulu na spurtella.

 

A  Ngiulinu Libberatu

pummarolu già cunzatu

Capu bbossu ri  Michilinu (15)

passu Ntoniu Triubbinu

 

A Bicienzu lu Barbieru (16)

ca nun è tantu ndrichieru

i li lassu cu la posta

na guagliotta tosta tosta.

 

A Mafalda Fummagallu

na curona ri cristallu.

La purtassu sempu nzinu

quannu va a miscà lu vinu.

 

A Cilardu Flavianu

ca ra mò parla romanu

ngi la lassu longa  e fina

quera pompa ri benzina.

 

A Michelu ri Becianna (17)

mo lu coru mi cumanna

i li lassu,e mi ni fottu,

Totocalciu e Enalottu.

 

Mo chi mi so fattu a bbinu

vogli ra na cosa a Ninu.

I li trovu na figliola

chi lu ama e lu cunzola.

Ngi la trovu brava e bella

rindò è? E' di Muntella.

 

Ri lassà ancora tentu

ma ngi stessu tanta gentu

e a casa mi ni tornu

sulamentu cu ddoi cornu.

Ma si tu si dispiaciutu

ca quist'annu nienti è avutu,

i ti pozzu accuntentà

ma però tu te arrangià.

R'aggi rittu che mi resta

a la fina ri la festa,

teccutellu,r'è vulutu,

sò ddoi corna ri curnutu.

 

A sta terra andò so natu

forsi nienti haggi lassatu.

Mi ni vacu e mi ricordu

ri li rì:"I nun ti scordu!".

I ti portu int'a lu coru

st'ammuina nu la sentu

puvuriellu mi ni moru

puvuriellu,ma cuntentu.

Si quaccunu mo mi rici

"Si puzzentu"I pigliu attu.

Li rusponnu"So nuschesu,

so nuschesu e mi ni sbattu".

 

 

Note

1)    Gaetano Bocchino, barbiere. Uomo tutto fare. Attaccatissimo alla famiglia per la quale fece molti mestieri. Nel 1966 si interessò particolarmente di politica (per conto terzi, beninteso !) tanto da meritare il sarcasmo che leggete per le sue promesse elettorali. Molti nuscani sono costretti a ricordarlo per aver avuto, da lui, mozzato un orecchio durante il taglio dei capelli. 

2)    Michele Della Vecchia (meglio conosciuto come: Michele ri Cotuca). Sedicente astronomo. Scienziato la cui teoria prefigurava la terra piatta poggiante su quattro pilastri di cemento. A chi gli chiedeva dell'appoggio dei pilastri, egli rispondeva che essi "non finivano in eterno mai". Fu inventore di uno strumento che chiamò ELIOMETRO con il quale misurò il diametro del sole che risultò essere di metri sei e centimetri quaranta. Tentò di pubblicare in Argentina (ove era emigrato) il libro delle sue teorie scientifiche ed era orgoglioso di riferire che l'allora presidente Peron, tramite la sua segretaria, gli fece sapere: "no es cosa para nosotros. El honor es todo italiano".

4)    I due personaggi erano sempre insieme, tanto da far sembrare che l'uno fosse segretario dell'altro.

5)    Antonio Ebreo, insegnante elementare, si trasferì con la famiglia a Pinerolo lasciando disperati gli amici, da soli a giocare a "passatella".

6)    Altro soprannome dei "Vitale", dovuto, probabilmente, all'usanza di esporre "la frasca" per indicare la vendita del vino.

7)    Originale modo di parlare di Luigi Bocchino, detto "La Badessa".

8)    Don Renato De Paulis, canonico, e Della Vecchia Antonio, devotissimi al Santo di Padova vennero a diverbio.

9)    Un ricorso del prof.Gennaro Passaro fece annullare le elezioni comunali del 1965. Fu nominato commissario prefettizio del comune di Nusco il dott.Guido Sorvino.

10)    La D.C.

11)    Esattore comunale per moltissimi anni a Nusco. Tipo burbero, nervoso, superstizioso. Andava in crisi ogni volta che il custode del cimitero doveva ritirare, da lui, il suo stipendio. Al custode girava sempre le spalle. Lo sostituì la figlia Maria.

12)    Satira per un brigadiere dell'epoca esageratamente pignolo.

13)    Andrea Sichinolfi, geometra, messo alla berlina per la sua decisione di dormire, da sposato, in letti separati.

14)    Virginia Rullo, insegnante elementare.

15)    Michele De Mita, geometra.

16)    Vincenzo Acquavivola, barbiere.

17)    Michelino Del Sordo.

18)    Nino Iuliano, insegnate elementare, amministratore comunale per molti lustri.