E'passatu n'annu interu

nun mi pari propriu veru.

Mo mi sembra ch'era ieri

e mi tremanu li pieri,

a punzà tra stienti e lottu

è succiessu quarantottu.

Peggiu ancora  ri "Fuconu" (1)

i facietti scialacquonu

e lassai cu testamentu

ogni miu pussirimentu.

E,quist'anno,che mi resta

cu putè alligrà sta festa?

Nu tianu,na fursola

dui trepati,na mola...

pocu cosu,ma vi giuru

ca la megli vottu sturu;

mi mbriacu e po mi nventu

tanta rrobba e,a questa gentu

bellu ccosu ì li lassu

e,mbriacu,mi trapassu!

Scrivi subbutu,nutà

ì quaccosa haggia lassà.

Però prima r'attistà

oi nutà m'haggia sfucà.

Uhè! Ro Stefanu  (2)  è arrivatu

ma r'andò?Ra l'aldilà.

So sicuru ca ngi rici:

"Ma che ngi campati a fà!.

Casu sporcu,viu scasciatu,

lu paesu s'è addurmutu.

Ma na cosa haggi truvatu:

ca ng'è sempu nu curnutu.

Ma la corpa ri chi è?

Ma chi v'ha accussì nguaiatu?

ma rucitimmellu a me

andò sta stu scurnacchiatu?"

Li rucietti:"Uhè ro Stè

nu curpevulu nun ng'è.

Qua è nu paesu sanu

sa si mmeruta ru mmanu!

Scaffi,poiuna,mazzatu...

sienti a me nun fannu nienti.

Quiru sciarra cu quiratu (3)

e sta massa ri fitienti

comu a pecuru addurmutu

vannu appriessu a quiru o a quistu

quistu e quiru hannu appaciatu

chi ngi perdu è sempu Nuscu

Rimmi tu com'hamma fa

stu paesu hamm'agghiustà

E ron Stefanu rucivu

si ru ccosu accussì stannu

nu cunsigliu mo vi ravu

e po tornu a l'atu munnu.

Si succeru n'ata vota,

quannu sciarra quiru e quistu,

fa truvà la gentu accota

va ru bbotta cun ru custi.

Stu paesu lu lassai

ch'era bellu,bellu assai

e lu trovu(che amarezza!)

ca s'è fattu na schifezza.

Ma,rucitimi ch'è statu?

Chi mi l'ha accussì nguaiatu?

Mi ni vacu tuornu tuornu

e scuntentu mi ni tornu.

Mamma mia quanta schifezza

sti muntuni ri munnezza.

Forsi guardiu nun nci n'è?

Ma che dicu...songu tre!

E siccumu ni dispongu

(trenta cortu e trenta longu)

ì ru scopu a quissi lassu

e haggi fattu già nu passu.

Si nun ng'è propriu che fa

si la via s'hadda scupà

la scupassunu,che è,

r'aggi rittu songu tre!!!  (4)

Pruai tantu lu Signoru

ca la grazia mi facivu

mo mi partu cu dduloru,

rittu,fattu,si ni ivu.

 

L'aggi fatta la sfucata

mo pruceru a la lassata.

Vogli ra tuttu ru mmiu

e accummingiu cu ru bbiu,

tuzzulannu a ogni porta

lassu a tutti ricca sciorta. (5)

 

A Don Peppu (6) che li lassi

cu finì la Cronotassi?

Settu libbri viecchi assai

andò truovi che nun sai.

 

A lu scieru a lu castiellu (7)

tre stivali e nu chianiellu

a Becianna (8), inveci, ralli

na pumata cu li calli.

 

A Saveriu (9) ca cu corru

è nu bravu specialista

quannu nun ngi sta nisciunu

lu mannamu int'a la pista.

 

A Rizzieru (10) ca si chiovu

mettu tutti int'a la sacca

lu mannamu in via Teulada

a lu postu ri Bernacca.

 

A Giuannu ri Mammonu (11)

settu sportu ri saponu.

Accussì roppu lavatu

lu truvamu assai cangiatu.

 

A Ngiulinu lu Tuscanu (12)

ca nun volu ì a Milanu

pucchè llà nun ng'è lu vinu

ralli doi o tre cantinu.

 

Mo nun fa cchiù lu barbieru

sfottu e bbevu stu ntrichieru

Chi, Nasonu? (13) a la Sardegna

accussì la paci regna.

 

A Nicola Iulianu

ngi la rivu Parricchianu

Ma Minucciu risentitu

volu piazza S.Putitu.(14)

 

A Matucciu ri Triobba (15)

ca cu novu misi sgobba

quiri tre chi nun fatia

la putenta mbriachia.

 

A Filucciu Masturoccu (16)

ì li rongu n'atu troccu

ca l'acconza e lu purmettu

A Umbertu ri Giannettu.

 

A Ciccillu Carrutiellu (17)

ratingellu nu curtiellu

si nun sapu ch'hadda fa

ngoppa a issu adda pruvà.

 

La sapiti a Ciuciulina ? (18)

Essa è ancora signurina.

A nu mastu l'haggi rittu

l'addar'agghiustà lu tittu.

 

A Michelu Cilistinu  (19)

quattu magliu,nu giubbinu,

tre sciallettu e po li rongu

cingu o sei mutantu lungu.

 

Quera terra a ru Ciusinu

cu dui puorci,sei gallinu,

nu pullituru e sei cucci

i la lassu a li Puppucci. (20)

 

A Nicola Puttanella (21)

na guagliotta tantu bella

e sittanta viulini

ca sunava Paganini.

 

Cincu o sei a fra Tumasu (22)

n'ati settu r'hannu spisu

ma cu fa nu campu nuovu

ngi ni vuonnu n'ati nnovu.

Si ru cosu accussì stannu

tieni mmanu cu n'at'annu.

Quà,cu la metà ri spesa,

lu facimu a la Rufesa.

 

Lu sapiti a Cacaronu ? (23)

Be! Siccomu è nu sticchionu

i li lassu nu cappottu

ri ddui metri e quarantottu.

 

A Michelu Pusaturu (24)

ngi la lassu,sò sicuru

nu tre rruti,ma scascionu

andò manca nu pistonu.

 

A Ernestu Pulunesu (25)

lu facimu sta nvacanza

assimbè cu n'atu mesu

cu li fa abbascià la panza.

 

Tre o quattu stiavucculi,

carnu,broru e cicalucculi,

sei pupaini ngi mettu

lassu a Angiulu Turchettu.  (26)

 

A nui servu nu barbieru

e a Matucciu Finanzieru (27)

mo chi nun ng'è cchiù Nasonu (28)

i li lassu nu salonu.

 

Drin,drin,drin,lu campaniellu.

Ng'è Luigi lu Sianiellu ? (29)

Si n'è gghiutu a la Frustolla

e lu stommacu satolla

cu sasicchi e ova cottu

andò Aldu nu lu sfottu.

 

Quant'è bruttu,mamma mia,

pari peu ri n'arpia,

e ngi guarda a tutti stuortu

quissu ognunu volu muortu.

Quantu è bruttu,è lu custoru,

lu custoru Cuorniroru. (30)

Toccu fierru e cu sta mossa

ì ri vui li lassu r'ossa.

 

A Ngiulinu ri Vitalu (31)

nu diploma specialu,

accussì a lu cantieru

potu rici ch'è ngignieru.

 

Ronn'Antoniu (32) quannu sona

v'accurgiti vui ca stona?

Quannu fa l'Ave Maria

si tu vai nfarmacia

sienti rici a ro Mmichelu: (33)

"Ma che faci su camelu?".

Che li lassu a stu canonacu

cu la voci alla Del Monacu?

I li rongu e nun mi sbagliu

ri campanu nu battagliu.

 

A Michelu Marcantoniu ( 34)

lassu scrittu stu cunzigliu

cu nu sulu matrimoniu

po spusà cincu o sei figliu.

 

Puvuriellu,ma ch'è statu?

Sembra quasi nu sbandatu.

Era bravu e sistimatu

ma l'amoru l'ha nguaiatu.

Che li lassu cu sta vota?

Ngi la fazzu ì la rota,

ma na rota ri trainu

a Michelu Truncuttinu.

 

Che li lassu a Ntonettina (35)

mo chi sposa e bba a Latina?

Settu sciampi,roi scupettu

na tintura e ddoi lamettu.

 

A Giovanna (36) ca qua resta,

si nisciuni mi cuntesta,

si cchiù stongu,cchiù m'allascu

e l'accattu n'atu cascu.

 

A Luisa (37) ca s'aspetta

n'acu stuortu,na spuletta,

eccu qua nu riccu zitu

ca l'hadda vunì maritu.

 

Cu zi Ntoniu Scarpaleggia

la facietti fa na reggia.

Lu nutaru l'attu stennu

quantu sulu si la vennu.

 

A Pascalu e Bicchittinu (38)

chi so ddui fatianti

si ni levanu a Schettinu

ì ru fazzu sorveglianti.

 

E cu Arcangiulu e Ntunetta (39)

ognerunu mo s'aspetta

ca li lassu,come rima,

na scupetta com'a prima.

Ma cu loru e cu Zulatu

ogni annu haggi stipatu

haggi spisu quantu tengu

cu ru pute fa cuntentu.

E siccomu hanna fa spesa

cu lu figliu ca si sposa

ralli tutta la burzella

cu la noru ri Muntella.

 

Ng'è chi scrivi lu giurnalu.

Ng'è chi fa Carnuluvaru.

Ng'è chi faci li discorsi.

Ng'è chi faci scola...forsi.

Sti maestri,amicu miu

m'hannu fattu pruà Ddiu

pucchè figli nun avessu

e mo a vui ricu lo stessu.

Quannu mai li figli aviti

quannu gruossi sò,suntiti,

ì vi ricu sta parola:

Nun mannatiru a la scola! (40)

 

A chi staci a Ghiurundinu

ì li lassu nu luminu.

Ddrà la luci nun ci stà

e hannu voglia r'asputtà! (41)

 

Mo cu bbui ngi stà chi penza;

quiru ri la Pruvurenza.

Tu la vuoi la penzionu?

Và andò Alducciu ri Nasonu.  (42)

 

Cummà,scusa,ma per casu

tieni posta ri Tumasu?

Mariottu (43) ha datu a mme

quera ndirizzata a te.

N'ata vota ngi scangiammi

puru ddui telegrammi.

L'at'aieri m'asputtava

ca nu vaglia mi purtava.

Guarda qquà mi pozza rà

quattu trattu ra paà.

I li lassu a stu pustinu

l'aiutantu ch'è Ngiulinu

accussì la posta sbroglia

e Mariottu nun si mbroglia.

 

A lu lupu ri la chiazza  (44)

ca cchiù staci e cchiù si nncazza,

che li ramu cu quist'annu

si ru ccosu accussì bbannu?

Aumentassu la penzionu

comu aumenta la pressionu!

Ma,comunque,nun si sbaglia

chi li raci na miraglia.

 

Ih! che munnu,gioia mia,

pigliu quasi n'ata via.

Mi ricordu ch'era finu

quasi comu a nu cirinu.

Stu progressu com'avanza

Belvedere cu la panza!

Lu punzieru mò m'abbia

n'ata vota nfarmacia.

Li spediscu na ricetta

cu lu fa sgrassà ri fretta.

Al Comune basta chinu

lu mbiegatu Arcangiulinu (45)

"Parla tu,caro Di Feo,

della storia di Pompeo".

"Feci vianovu e ponti

e purtava lui li conti.

Era tunnu,vasci e chinu,

segretariu a Giriachinu". (46)

 

Note

1)    Considerato scialacquatore di beni e di soldi.

2)    Stefano Ciciretti stimato sindaco e podestà di Nusco per cinque lustri.    Il lettore del testamento immagina che questi si lamenti dello stato in cui trova il paese.

3)    Il riferimento è a beghe politiche connesse a rancori di famiglia, le cui conseguenze procudevano solo danni al paese.

4)    Le guardie comunali sono sempre state ottimo bersaglio in tempo di Carnevale.

5)    Fortuna.

6)    Professor Giuseppe Passaro,    sacerdote,    storico.    Molteplici sono le sue pubblicazioni fra le quali,    scrupolosamente laboriosa,    la Cronotassi dei Vescovi di Nusco.

7)    Mario Chieffi,    usciere giudiziario.    Prima di morire vide realizzato il sogno più importante della sua vita: la costruzione della casa.

8)    Emilio Del Sordo, muratore.

9)    Saverio Giordano, noleggiatore scrupoloso, meccanico.

10)    Della Vecchia Riziero, aveva la mania delle previsioni del tempo.

11)    Giovanni Mangone,    detto "Mammone"   forse perchè perennemente affumicato dai carboni che bruciava nella sua officina di stagnino.

12)    Angelo Salvi, detto "Tuscanu" per le sue origini. L'invito fattogli da una figlia di recarsi a Milano fu per lui una mazzata in fronte. Insieme alla moglie fece un altro viaggio, in aereo, per gli U.S.A.. In questa occasione la moglie ebbe modo  di lamentarsi con lui perchè il capitano dell'aereo volle regalargli una bottiglia di vino in aggiunta alle altre quattro che aveva già bevuto. A  dodicimila metri  di altezza questo il dialogo. La moglie:"Ti sì fattu canosci puru qua!" Il marito: "Si nun ti convieni, scinni!".

13)    Vedi nota (26)testamento 1969.

14)    Tre personaggi abitanti in piazzetta S.Potito.

15)    Della Vecchia Amato, detto Triobba. Contadino, perfezionista nei lavori dei campi. Ottimo bevitore.

16)    Raffaele Giordano, esperto meccanico.Riusciva a far funzionare motori impossibili. Con un pulmanino, tipo diligenza del FarWest, faceva il tratto di strada Nusco-Scalo in qualità di noleggiatore. Vendette il trabiccolo a Umberto Giannetti, che ha sposato una nuscana. Tipo bislacco. Per capriccio, sovente, lasciava,con qualche scusa, i passeggeri, da soli per strada, a piedi. Fu il primo a Nusco a possedere una automobile.

17)    Francesco Gaudiuso, muratore.

18)    Personaggio di Nusco che campò per un'intera vita di elemosina. Il tetto dell'unica stanza della sua abitazione era diventata, per lei, una autentica ossessione.

19)    Michele Cavaliere, insegnate elementare. Figlio unico, sempre esageratamente cautelato dalla madre contro il freddo.

20)    Soprannome della famiglia Contino in contrada Macchia. I componenti la famiglia erano tutti di bassa statura. Si racconta, a proposito, che quando essi dovettero decidere l'altezza della porta di una capanna che stavano costruendo fecero passare sotto lo stipite lo zio Giovanni che era il più alto di tutti col suo metro e cinquantadue cm.

21)    Nicola Pepe, detto "Nicola Puttanella". Scapolone con, allora, la fissazione del violino.

22)    Padre Tommaso, al secolo Sica Vincenzo. Amministratore dei beni dei Carmelitani scalzi in Nusco. L'amministrazione comunale dovette ingaggiare con lui una vera battaglia per l'esproprio del terreno sul quale, poi, fu realizzato il campo sportivo in contrada Fontanelle.

23)    Pasquale Di Sunno, detto Cacarone. Personaggio di imponente presenza fisica. Per il suo fisico molti episodi di imprese a sfondo sessuale, spesso inventati,lo vedevano protagonista.

24)    Michele Delli Gatti, detto Pusaturo. Simpatico personaggio le cui comiche disavventure furono legate, in particolare, ad una motocicletta con furgone i cui guasti lo portarono alla rovina. Celebre il suo detto: "Na votata re viento e Pesaturo sindaco" volendo saggiamente intendere che,nella vita, tutto è possibile. Se ne ebbe conferma nel novembre del  1987!

25)    Ernesto Palmieri, detto Ernestu Pulunesu dal soprannome del padre che abitava in località "Pulonu". In detta località,lungo le curve a gomito della strada Nazionale, si racconta che i briganti derubassero i carrettieri di passaggio da cui il famoso detto: "Va arròbba a lu Pulonu" indirizzato,in ispecial modo,a giocatori di carte che tentano di barare.

26)    Natale Angelo,detto Turchettu.

27)    Amato Maiurano. In America faceva il barbiere.

28)    Amato Biancaniello, detto Nasonu, era andato in pensione.

29)    Luigi Natale detto "Luigi ri lu Sianiellu", impiegato comunale addetto all'anagrafe per oltre quarant'anni. Il segretario comunale Aldo Savignano, per chiamarlo internamente, aveva stabilito, per lui, tre squilli di campanello. Ogni chiamata lo metteva in crisi disperata, specie il lunedì, quando ancora non aveva smaltito la sbornia della domenica precedente.

30)    Antonio Iuliano. Simpatico custode del cimitero di Nusco. Carnevale, scaramantico, gli lascia le ossa dei presenti alla lettura del suo testamento.

31)    Prudente Angelo, all'epoca, improvvisato direttore dei lavori di cantieri stradali.

32)    Don Antonio Solfrizzo, sacerdote.

33)    Don Michele Ebreo,farmacista in piazza De Sanctis. Musicista, concertista, analista, sentimentale, voluto bene da tutti.

34)    Natale Angelo Michele, meglio conosciuto come Michelu Marcantoniu. Sposare cinque o sei figlie con un solo matrimonio gli avrebbe certamentefatto comodo.

35)    Figlia del barbiere Amato Biancaniello, detto Nasone.

36)    Giovanna Della Vecchia di Vito, parrucchiera.

37)    Luisina Del Giudice.

38)    Minuccio Bicchetti, cantoniere, ed un suo amico collega di nome Pasquale. Allora sorvegliante era un certo Schettino.

39)    Arcangelo e Antonetta Prudente e il loro figlio Antonio, detto Zulato.

40)    Frecciata velenosa per gli insegnati elementari.

41)    Contrada Fiorentino era una delle poche località dove l'elettrodotto rurale non era ancora arrivato.

42)    Aldo Biancaniello, da poco impiegato presso l'INPS di Avellino.

43)    Mario Salvi, detto "Mariotti", postino al quale Carnevale lascia, come aiutante,Angelo Prudente, anche lui impiegato nelle poste.

44)     Raffaele Bocchino. Con il passare degli anni sempre più agitato. L'agitazione era aumentata a causa del mancato arrivo della medaglia d'oro spettantegli perchè Cav. di Vittorio Veneto.

45)    Carmine Belvedere, geometra, impiegato al Comune di  Nusco. Sempre smilzo aveva messo pancia. Impiegato, pingue, al Comune era Arcangelo D'Urso coi suoi 150 kg.

46)    Si immagina l'alunno Di Feo interrogato in istoria. Egli confonde (per necessità satirica) il personaggio storico con Pompeo Pasquale dottore tuttofare di Cassano I.