L'ata annata già s'è spenta

e quist'annu mi spaventa.

Nun so statu mai malatu

ma ra nu mumentu a n'atu

puru si so russu e tunnu

pozzu ì a quiratu munnu.

A lu munnu,quannu moru

quacche rronna o nu signoru,

chiangi sempu tanta ggentu

pucch'è muortu nu putentu.

"Ch'è succiessu,ma ch'è statu?

Puvuriellu,che peccatu!".

Sienti rì ra tanta gentu

pucch'è muortu nu putentu.

Moru po nu zappatoru

nienti lacrumu e dduloru.

Sotta terra suffunnatu

è curnutu e mazziatu.

"Che tuneva? -Ddoi vaccarellu

abitava a ru Casellu.

Quanta figli?-Eranu ottu"

...e nisciuni si ni fottu".

Ri curonu mamma quanta

e sunavanu la bbanda.

Cap'in testa lu nuratu

e po feciunu lu sparu.

Era muortu nu Sagliocca

e nisciunu apreva vocca.

Po...murivu Carulina,

ma nun era com' a prima.

I nun songu nu putentu

ma haggia murì cuntentu.

Quà i tengu tutti amici

e cu nun mi fa nimici

a chi pozzu tuttu lassu

e cuntentu mi trapassu.

 

"Mi ru sonnu ca quist'annu

mancu nienti a me mi rannu".

Va ducennu ra nu mesu,

a la gentu,nu furesu.

Che li rau a stu trappanu

ca sta ancora a casu e panu?

I' li lassu,si s'abbotta,

rieci o quinnici prusotta.

 

Cu Matucciu ri Fallenza (1)

ng'è lu suogru ca ngi penza

e pu quessu mo li lassu

n'atu figliu int'a ru fassu.

 

Li mbiegati so cuntenti

c'hannu avutu l'aumenti.

Nu malignu ha nzinuatu:

"Ma pucchè songu paati?". (2)

 

Questa è sulu gelusia

ma nun' è na fissaria

E pucquessu,arrassu sia,

ì l'aumentu la fatia.

 

Nu Puppucciu assai scuntentu

rissu:"Quissu è trarimentu!

Nui tuniemmi nu primatu

mo pucchè è passat' a n'atu?" (3)

I ngi songu propriu apposta.

Haggi fattu sta pruposta:

cu tunè Puppucciu caru,

ni mannamu Carcararu. (4)

Ies,sciu,caman,darì

mo ca si bbunutu qui

t'asputtava babbascionu

si turnatu nu guaglionu.

Tu mi fai cuntentu assai,

parla,rimmi,comu stai?

A Nuiorca ri che razza

ti l'è fatta la ragazza?

E ti veru assai carino

che t'è mistu?il parrucchino?

Rammi subbutu na seggia

s'è mbriacatu Scarpaleggia! (5)

 

Tu lo vuoi un fischiatore,

usignolo ch'è n'amore?

La Tebaldi? Chi è quella?

Ng'è Nicola Puttanella. (6)

Vuoi un concerto?Non si rischia.

Tu l'accenni,lui lo fischia.

Ma che acuto,che eleganza;

ti lu futti a Mario Lanza. (7)

 

Si ca è circu (8) tu mi nieghi

saria megli ca t'annieghi.

Ng'è la tenda,na lanterna

e di leuna na perna.

E' nu circu ca tu sogni

megli assai del circo Togni.

Ma tu rici ca ci manca

qualche cosa del Catanga

Io ti dico che sei fesso

perchè qua ci sta lo stesso.

E' un quadrupide di lusso

l'eliofans detto Futusso.

Ih!che bbita speciala

fa la guardia comunala.

Si succeru quarantottu

sai che faci?Si ni fottu.

Ma stu populu che avanza

si tu mo mitti la panza?

 

Lu Carusu,Funtiglianu

Lagariellu,po lu Chianu

t'è scurdatu,gioia mia

pucch'èa sta miezz'a sta via.

Po succeru quarantottu

e so ì chi mi ni fottu!

 

Iammu scrivi ronn'Arcà (9)

giuvirì m'haggia spusà.

-Sii preciso,dimmi tutto,

chi procurati un tal lutto?-

-Ti presentu,ronn'Arcà

la guagliotta,eccula quà.-

-Sei sicuro?Quel che fai

ti danneggia molto assai.-

Ih! Che guaiu,nottu sia

questa è la guagliotta mia!-

-E va bene l'hai voluto

io ti vedo risoluto

e ti faccio un duplicato

di quel tuo certificato.-

...-Che m'è fattu ronn'Arcà?

Nun mi pozzu cchiù nzurà.

I so natu a lu quaranta

tu m'è fattu ri l'ottanta.-

-Poco male per la luna

questa chiamasi fortuna.

T'ho salvato...io soltanto

ho potuto fare tanto.

Ma una cosa si può fare

per poter rimediare.

Quel tuo nonno secolare

piglia e portalo all'altare.-

 

Era priestu na matina

mi muttietti la marsina

e n'ascietti,quattu quattu

comm'a tanta votu fattu.

Che ti veru,gioia mia

nu stranieru ca mi spia.

Lu scanzava,m'accuvava

e cchiù attientu mi guardava.

Po quist'omu mi chiamavu,

mi guardavu,mi squadravu.

-Questo viso è interessante

lo dipingo in un istante-.

Si fa ddà un funucieddru

e m'attacca a nu chiurchieddru.

-Co sto corpo,bene o male,

tu puoi fare l'animale-.

Che succeru oi la fè

stammatina attuornu a me?

-E' la prima "estemporanda",

li pitturi song' ottanta!-. (10)

Mo so gghiuti ngopp'a Marte (11)

ma cu me,modestia a parte,

quiri cosi,si...li razzi,

nun sò atu ca pupazzi.

Faddru creru a sti cretini

ca si penzanu cchiù fini.

E' na vera porcheria

sta moderna astrologia.

Na iastema mi l'accollu:

E mannaggia sant'Apollu.

 

A lu lupu ri la chiazza (12)

c'hannu fattu Cavalieru

ì li lassu na ragazza

accussì nu' sta cchiù mberu

 

Roi guagliottu ri Teora,

una bionda,una mora.

A Cassanu ha mistu tenda

a Bagnulu l'havu venta.

Roi o tre santangiulesu

e rifiuta ru liunesu.

Quattu o cingu paisanu

già ru ttenu cu ru mmanu,

e mi scordu tuttu r'atu

ru guagliottu ri Zulatu.

Ma a Muntella,che disdetta,

nu li rannu propriu retta. (13)

 

Stu guaglionu s'è sbandatu.

Chi? Giuannu? Cchè puccatu!

Forsi è gghiutu un pò ri fretta

la guagliotta...che disdetta.

Giuannò si bbuonu figliu

e ti lassu stu cunzigliu:

pigliateddru comu vuoi

ma ri qquà femmunu e buoi. (14)

 

Mo nun fà cchiù lu barbieru

s'è mbiegatu lu ntrichieru.

E' firnitu lu turmentu

se n'è gghiutu a Beneventu (15)

 

A voi cari contadini

scarpe grosse,sensi fini,

io vi do questi consigli

come se mi foste figli:

-E purditiru li sienzi

nun paati cchiù li cienzi-. (16)

 

Si è pussubil'Accillenza

ì vulessu na licenza.

-Dica cosa vuole fare-

Mbè! Vurria sopralivare.

 

-Ma che dice?Ma che è pazza?

La sua casa non è in piazza?

Stu discorsu talu e qualu

fu a lu vicu lu sputalu.

Nun mi feci assai convintu

e perciò trasietti intu.

Che ducietti?Sulu questu:

-Aza Ntò,tant'è lo stessu!-. (17)

 

Ogni annu sti guagliuni

vuonnu fa lu campiunatu.

Finalmentu li palluni...

chi ru creru ...hannu truvatu.

Pocu lassu a quisti figli

nun sò sordi,ma cunzigli:

Qua a ghiucà si po vurè

lu ruimila e trentatrè  (18)

 

Mo n'aguriu spicialu

ì lu fazzu a lu partitu

ca quist'annu,benu o malu,

lu maluocchi sia firnitu.

Si nu sinnacu hanna fà

si nun hannu a chi piglià,

basta ca nun esci peu

chi facessunu a Pompeu. (19)

 

A la femmuna vattietti

e a mangià cchiù nun ci ietti.

Comu?Tu mi rai lu vinu

ca lu mierucu rucivu:

-Niente alcool,mi raccomando,

se no ,presto al camposanto.-

Ma no è acqua!(uh!questa giura!)

i ricorru in Prefettura.

La fiura ri lu fessa

tuortu a me,ragionu a essa.

Era acqua e lu culoru

ngi lu reva l'Altucaloru. (20)

 

I nun tengu cchiù nu iscu

e pu questu mo firniscu.

E quest'ossa quannu moru

lassu a Ntoniu Cuorniroru. (21)

 

Note

1)    Amato Del Giudice, commerciante. Il suocero... premuroso era Vincenzo Bocchino guardia comunale abitante in via Del Pioppo.

2)    Agli impiegati comunali era stato aumentato lo stipendio.

3)    Il primato dei Puppucci (soprannome della famiglia Contino della contrada Macchia)era quello di essere i più bassi di statura del paese.

4)    Soprannome dei Di Pierro, originari di Salza Irpina, che avevano strappato il primato ai Puppucci.

5)    Antonio Prudente (muratore) torna a Nusco dagli U.S.A..

6)    Nicola Pepe, detto Puttanella, fissato per la lirica.

7)    Famosissimo tenore.

8)    Si tratta di un circolo ricreativo aperto in via Milano che organizzò, per la prima volta a Nusco, le primarie per l'elezione del sindaco. Fra gli iscritti Amato Della Vecchia allora con barba e pancia.

9)    Arcangelo D'Urso pingue impiegato comunale spesso volutamente distratto dall'ozio.

10)    Fu la prima estemporanea di pittura organizzata dal comune di Nusco. Si immagina un povero contadino, ritratto da un artista che racconta le sue disavventure alla moglie la quale lo ragguaglia sull'accaduto usando,con vanitosa superbia, l'espressione che leggete.

11)    Parla Michele Della Vecchia (Michelu ri Cotuca) sedicente scienziato, stizzoso, nervoso per le notizie diffuse dalla televisione che cozzavano con le sue teorie scientifiche.

12)    Raffaele Bocchino riceve la medaglia d'oro di Cavaliere di Vittorio Veneto.

13)    Antonio Prudente, Zulato, riceve un rifiuto amoroso da parte di una ragazza di Montella.

14)    Nino Iuliano prende una sbandata per una ragazza forestiera, perciò da parte di Carnevale il consiglio di tenere presente il proverbio"Donne e buoi..."

17)    Polemico riferimento a qualche abuso edilizio volutamente non visto.

18)    Riferimento al campo sportivo i cui lavori non terminavano mai.

19)    Dott.Pompeo Pasquale, di Cassano Irpino, allora addentrato nelle vicende politiche nuscane.

20)    L'acqua dell'acquedotto pubblico, pagata a caro prezzo, spesso non usciva limpida dai rubinetti, anzi...

21)    Antonio Iuliano, custode del cimitero di Nusco.