Gentu ri Nuscu sientimi,mi resta poca voci.

Sbriati Quaraiè,mitti la carnu a coci.

Haggia mmità a stu populu a fa na festa grossa.

Carnuluvaru mangia,prima ri ì a la fossa.

Quanta bbenu ri Ddiu ngi sta cu sti mmitati

purpettu,cravaiuoli,sasicchi,martagliati,

ova,nzalata,vermutu,cognaccu e verdulinu

e tuttu accumpagnamu cu tre bbottu ri vinu.

Mangiàti,mbriacativi,stu iuornu si fa festa,

poddarsi ca rimani nienti ri questu resta.

Zompa Carmè,ballamu,fatti sta tarantella.

Tieni,Pascà,cunzolati,mangiati sta frittella.

Compa Giuà,tu sientimi,fattellu n'atu quartu.

Carnuluvà,fermamuci,n'atu bicchieru e partu.

Vi vogli vurè riri,v'haggia vurè scattà,

facitimi cuntentu,ca po la pruprità...

la terra a la muntagna,ru ccasu e li casini,

lu vinu e la sciampagna,ru granu e li carrini

e tuttu r'atu ccosu c'haggi sempu stipatu

ì vi ru lassu gratisi,nun vogli essu paatu.

Quannu vi siti buoni,tutti ndurduliati,

vi preu,amici mii,a casa mia rustati,

pucchè nun è finita,è sempu ancora festa,

Carnuluvaru lassa a bbui queru chi resta.

 

-Co la pioggia e questo vento

chi è che bussa a sto convento?

E' un povero rigattiere.

Ch'è venuto qui a comprar?

I lettini,le consolle,

l'orologio fatto a molle,

le poltrone ed il divano,

che non sia venuto invano!

Veda quanti bei quadretti

compri pure sti merletti.-

-Riconosca,padre,avanti,

questi mobili son tanti!-

-Se li acquista tutti quanti

(ma sia chiaro che in contanti!)

le regalo,con cornice

il ritratto di Felice.- (1)

 

Provò pure il sindacato,

dalla folla fu acclamato.

E se sfogli il calendario

lo ritrovi commissario.

Direttore poi di banca

ed ancora non si stanca!

Na carriera che t'acceca.

Ora ,presidente a l'ECA!

Ma...per lui non ha importanza.

Chi lo frega è Sicuranza!

 

Tengu certu cianfrusagliu,

che bbù fa songu fraagliu.

Eccu qua mezza pallina

e la lassu a Pascalina.

Mezza mela,mezza pera,

miezzu canu,mezza sfera,

mezza spalla ri nu cucciu

mezza seggia,miezzu ciucciu

e mo...prima ca po spira

ì li lassu ...mezza lira. (3)

 

Or lo apro un ospedale

e che vada,bene o male,

io mi faccio una casella

con Minuccia Pilatella! (4)

Ogni anno,puntualmente,

lei si gonfia,poi si sente:

-Non si sa come sia stato

la comar n'aspetta n'ato!-

Ogni anno fa na mpeca

e chi paga? Paga l'Eca!

Come se li componenti

di quest'Eca, li fetenti,

fosser loro i malandrini

a far farle li bambini.

A sto punto non prosieco...

Non perdono Don Ciriaco!- (5)

 

Dove stai? -A via Del Pioppo-

Costruisci?-C'è n'intoppo-

-Nun si potu costruì.

Ng'è l'articulu ri chi...

senza l'ombra ri rimorsu

ti prepara lu ricorsu.- (6)

 

E mo puru Scarpaleggia

s'appaura ri la leggia.

A stu mastu ì mo li chieru:

-S'è fermatu lu cantieru?-

Ngià punzatu Scarpaleggia

e punzannu mo a la leggia

st'azacasu ri la nottu

si mbriaca e si ni fottu. (7)

 

Dove stai?-A via Scarpitti-

Mica ncapu mo ti mitti

ca vulissi costruì!

Ng'è l'articulu ri chi

senza l'ombra ri rimorsu

ti prepara lu ricorsu.

A Di Paolu com'è statu?

Lu tuneva già stampatu. (8)

Viri vì quanta cantieri

quanta fierri int'a li pieri.

Che c'è scritto su ste strisce?

-ANCHE QUI SI COSTRUISCE-

S'è sbloccata l'edilizia

e tu noti,con delizia,

tante case a tutto spiano

dal Castello fino al Piano.

Ma mi faccio poi coraggio

e pensando ch'è un miraggio,

per vederci un poco meglio

m'autoscuoto e poi mi sveglio.

Ma che casu,che cantieri

quali fierri int'a li pieri!

I mi sbagliu si m'allertu

quistu è sulu nu desertu!

Cangia tuttu,cangia capu

...comu nienti fossu statu.  (9)

 

A che via?-A via Casale-.

Forse un dubbio mo m'assale...

Nun si potu costruì!

Ng'è l'articulu ri chi

senza l'ambra ri rimorsu

ti prepara lu ricorsu.

...E nu stà com'a nu sticchiu

addummanna a Vungulicchiu! (10)

 

E mo qua li forestieri

ti ru truovi int'a li pieri.

Alti,bassi,magri,racchi

ma i pensu ca so cacchi.

Vannu appriessu a ru guagliottu

ca nisciunu cchiù ru sfottu.

Ca nisciunu cchiù r'apprezza,

vannu appriessu a la munnezza. (11)

 

Tenu sempu quest'idea.

Ogni ghiuornu a pa putea.

Stifanucciu (12) lu marmistu

oggi a l'Ofantu hannu vistu.

Nun addora a la guagliotta,

ma lu vinu e ru prusotta.

 

Pippiniellu ri Futussu

si procura mo stu lussu.

Viri,viri che si sentu

lassa mo l'insegnamentu.

Qua na cosa s'hadda fa

o a la scola o adda quaglià. (13)

 

Austinu ha combattutu.

Tutti sannu com'è ghiutu.

Ha finitu lu surdatu

ra la guerra s'è sarvatu

Ma si piglia na mugliera

hassa fa a la Finanzera  (14)

 

Tutti invita agli sponsali,

ma la suocera ...giammai!

Tanto afferma ormai Giampiero (15)

e di questo ne va fiero.

Se le passa poi la voglia

non ci va manco la moglia!

 

Mo vi parlo di Biondino. (16)

Si fidava di un mastino

che gli fece lo scarpino.

Ma che razza di fantino!

Egli ,in guerra,là rischiava,

lui qui si dichiarava.

 

Nino (17) ormai s'è innamorato

più non  dorme e s'è sciupato.

Pensa sempre alla sua bella

la sua cara ...a Mirabella.

E perciò lui non si stanca

di portare i soldi in banca.

 

Tocca,tocca,tocca fierru,

na maniglia,nu martiellu,

na gratiglia,na cancella

ri sti cuorni na iummella.

Nu bullonu,na frunticcia...

lu riavulu ca l'appiccia!

Uh! Che guaiu stammatina.

Chi t'incontru?...Na puntina

nu bullonu,na frunticcia

lu riavulu ca l'appiccia! (18)

 

I mo ricu al contadinu

nun fa puorci,fa cchiù bbinu

ca po venu,che calcariu

l'attualu vitrinariu

a pruvà:-Che carne bella!-

E t'aumenta la gabella. (19)

 

Cchiù s'intrica e cchiù s'impaccia

ri nutiziu sempu a caccia.

Tanilluzzu ogni matinu

tu lu viri int'Avellinu.

Mo lu tiempu megli spreca

curiusannu al'Ipoteca. (20)

 

Ora più non torno indietro

vi presento Russo Pietro.

La cravatta sempre strana.

Veste come una mondana! (21)

 

Che furtuna tenu Ninu.

Lu carnieru sempu chinu.

Na guagliotta,na figliola

mentre torna o va a la scola.

Ma si sentu rici...Anna

t'ammatonda e po ti scanna. (22)

 

I nun sacci com'è statu.

Quiru fustu ri Zulatu,

si passeggia cu la via

si ni va mperiferia.

Ri nascostu là s'aspetta

andò po scanzà Ntunetta. (23)

 

E parliamo anche sta volta

ri Ntuniucciu ri la Vorpa.

Cu la facci sempu stessa

nui punzamu:quistu è fessa.

Ma sta facci l'hadda fa

e pucchè s'hadda appuggià.

Si ngi sta nu matrimoniu

issu fa nu pandemoniu

ca li servu cu l'entrata.

Po,la panza sistimata,

ni sparisci quattu quattu

comu si fossu nu attu (24).

 

Biancaniello Gerardino.

Qui ci vuole un bell'inchino.

Gerardino è diplomato.

Tutti sanno com'è stato.

Tanto onore ormai gli torna

il diploma delle corna. (25)

 

Ntoniu Ebreu, farmacista,

s'agurava ca na cista

ngi facessu corru llà

cu l'orina analizzà.

Li rucietti:-int'a stu rinu,

caru miu ngi scorru vinu,

e perciò,amico caro,

analizzati Gennaro(26)

 

-A me servu n'attistatu

ronn'Arcà,songu spusatu,

abitante a via Fundera

cu tre figli e la mugliera.-

-Ma che quadro...quanto è bella

guarda,vedi...è Palummella... (27)

 

E Pascalu Capitanu

sempu sordi int'a ru mmanu.

Ri miliuni na catasta,

li clienti mbont'a n'asta.

Si si mettu po lu fiscu

che li pò resta?...nu iscu. (28)

 

Ntoniu Gruossu (29) s'è ammusciatu

veramentu?E com'è statu?

Mo s'avuta arritirà

e la corpa è di l'età!

La saluta si n'è gghiuta

e nisciunu mo l'aiuta.

 

Stamattina mi hanno detto

che Piovoso Benedetto (30)

la patente s'è pigliato

di guidar poi s'è scordato.

E perciò,quannu mi mmita

i li fazzu scola guida.

 

Mo vi parlu ri n'impresa.

Si la chiami fa la spesa.

Avrà fattu trenta casu

nun purtava mai ru spasu.

Piglia sordi e po sparisci.

Ma che cosa!..tu capisci. (31)

 

Ora l'Eca più non manca

di portare i soldi in banca.

Sta necessità si sente

per voler del presidente.

Corombina a Ciuciulì:

-Prepariamoci a morì.- (32)

 

Mo s'è aperta n'ata scola

a la casa ri Nicola.

Tra bidelli ed insegnati

so mbiegati tutti quanti.

Si continua, po, accussì,

(pucchè mo accussì adda ì)

m'hannu rittu stammatina

va a nzignà puru Parmina. (33)

 

A Minucciu comunistu

iastumannu l'hannu vistu.

Perdu sempu,che dduloru!

Cu stu Napuli ni moru.

Ma quist'annu fa nu sparu

in onore a San Gennaru. (34)

 

Ntoniu Iaia s'è ncazzatu

e mo l'havu contr'a l'atu

Ogni annu nu cantieru

e ngi faci lu ngignieru!-.

Stu cantieru a Sant'Antoniu

vali già nu patrimoniu. (35)

 

Li dottori a stu paesu

fannu festa a fine mesu

cu libretti e cu capuni

n'hannu fattu ri miliuni.

Ma ngi sta mo nu primariu

(lu collega vitrinariu)

cu la tassa a lu suinu

fottu Ntoniu e Giacuminu. (36)

 

S'è ncazzatu Cuorniroru

ca nisciunu mo cchiù moru

e siccomu iustu songu

stu cunzigliu mo li rongu:

-Tu preparati la fossa

e ngi mitti stu quatt'ossa-.

 

Faci ancora lu guaglionu

Ntuniucciu ri Ciaccionu.

Tenu sempu nu caloru

cu la coppula a l'amoru.

Stessu attientu a Maculata

ca li rompu na custata (37)

 

Mo vi parlo,amici cari,

della Camera dei Pari.

No li Pari a l'Inghilterra.

Nun è sulu quera terra

ca ngi tenu sta furtuna.

...E li Pari a la Cumuna?

Pari ngoppa e pari sotto

e ti feciunu na lotta

ca nu Pari si ritrova

senza postu...pari Giova (38)

 

E po parlu ri Michelu

e nisciunu mo mi creru.

Ha fatiatu cu tant'anni

e n'avrà suratu panni.

Ma t'ha fattu quiru cambu

ca ngi puoi ballà lu mambu. (39)

 

Cu la venci la battaglia

la campagna la scandaglia.

Ntoniu Rullu mo a Viola

avrà fattu questa scola:

--pollu, carnu, frutta e cicciu

e futtimu a Carminucciu!- (40)

 

Già da tempo,quasi spesso,

me ne accorgo non son fesso,

vedo nuovi cavalieri

guardo ben...son forestieri.

C'è chi il tempo non lo perde

ah!Se fossi ancora verde

li vedresti alzare i tacchi,

ma ormai son pien d'acciacchi

e perciò faccio la rima

e tornando a quanto prima,

volgo due o tre pensieri

agli amici forestieri.

-Giuvinò,si nun buriti,

mo è ora ca capiti.

Stu guagliottu vi ru ddiemmi

e punzannu ngi ruciemmi:

-finalmentu ru bbì qua

chi n'aiutu ngi'hadda rà

a luvaringi ra tuornu

stu piloccu senza scuornu!

 

Songu viecchiu e c'haggia fa,

mi vulessu rupusà.

Tanta cosu nun mi scordu

tanta amici mi ricordu.

Pataniellu cu Chiochiò

ca sfuttevanu Bidò.

Ciminera, Fumatoru

Ciccilluzzu, Sunatoru.

Eccu qua Pietru e Carmelu

(comu si nun fossu veru)

e Stellantu cu Trizzillu,

mi ricordu ri Cicchillu,

Peppu, Amatu, Brasilena,

ri turnà ugnunu spera!

E Carmelu cu Bufatu

tutti quanta a n'atu Statu.

Mo ì  tutti haggi sfuttutu

sulu quisti quà hannu avutu

(e pu questu songu fieru)

hannu avutu...NU PUNZIERU! (41)

 

Ecco qui:Finisce il bello

e mi scuso io con quello

che si aspetta lo sfottò,

ma io qui mi fermerò.

Ho bevuto un poco prima

per far scorrere la rima

ma ormai che ho digerito

io mi sento già un prurito...

che mi fermo mo di botto

seno qui mi faccio sotto.

 

 

Note  

 

1)    I Carmelitani Scalzi vendettero la maggior parte dei mobili e oggetti antichi esistenti nel palazzo Della Saponara in via S. Croce. Qui si immagina l'amministratore che contratta con un avventore al quale è disposto a regalare il ritratto di Felice Della Saponara (famoso giureconsulto) pur di chiudere un buon contratto.

2)    Domenico Fusco, ragioniere. E' descritta la sua folgorante carriera con il solo neo di avere avuto per collega Sicuranza (più volte sindaco di Castelfranci) verso il quale non nutriva grande simpatia.

3)    Pasqualina Natale. Moglie di Ciminera Antonio (molto più anziano di lei) detto Mezzalira.

4)    Filomena Napolillo, detta Minuccia Pilatella. I componenti dell'ECA (Ente Comunale Assistenza) dovettero continuamente preoccuparsi  per la sua assistenza a causa della nascita di diversi figli naturali.

5)    Don Ciriaco De Paola era componente dell'ECA.

6) Il riferimento è a un ricorso fatto dai confinanti in via Del Pioppo a Michele Di Paolo (detto Vungulicchiu).

7)    Antonio Prudente decise, finalmente, di non costruire più abusivamente, dedicandosi, con più trasporto, al suo hobby preferito.

8)    Ritorna il tema del ricorso fatto in via Del Pioppo.

9)    Era stato nominato sindaco Peppino De Mita (padre di Ciriaco). Sarcasticamente si fa notare chela questione edilizia era rimasta insoluta come prima.

10)    Ancora una volta ritorna il tema del ricorso fatto in via Del Pioppo a Michele Di Paolo (detto Vungulicchio). La ripetizione è dovuta alla cattiveria che Carnevale vuole usare nei confronti di chi produsse il ricorso che fece seriamente ammalare il Di Paolo.

11)    Riferimento ai forestieri che credevano di fare i dongiovanni a Nusco.

12)    Stefano Della Marca, marmista.

13)    Peppino Della Vecchia, insegnante, commediografo dialettale. All'epoca corteggiava Elvira Capone (sua moglie) figlia di Luigi, commerciante di latticini.

14)    Agostino Maiurano,professore di matematica. La madre era detta Finanzera dal soprannome del marito Amato Maiurano.

15)    Crescenzo Della Vecchia autochiamatosi Giampiero, nome da lui ritenuto più elegante. Prima di sposarsi minacciava di non invitare nessuno al suo matrimonio, nemmeno la suocera.

16)    Aldo Delli Gatti,figlio di Antonio che fu guardia comunale. Tradito sentimentalmente mentre prestava il servizio militare.

17)    Nino Iuliano. Mettere i soldi da parte era diventata per lui una ossessione.

18)    Il nome che Carnevale scaramanticamente  non cita è da ricercarsi tra le rime.

19)    Il veterinario era Melchionda Michele che, per abitudine, si invitava alle case dei contadini che, sempre, erano prodighi con lui.

20)    Gaetano Bocchino, più volte citato barbiere, era impiegato presso la conservatoria dei RR.II. di Avellino. L'impiego gli dava modo di curiosare nei registri.

21)    Pietro Russo, ragioniere, messo alla berlina per il suo look.

22)    Nino Iuliano, innamoratissimo di Anna Ogier.

23)    Antonio Prudente, Zulatu, combina appuntamenti dove la madre non lo può trovare.

24)    Ancora una volta viene riconosciuta l'astuzia di "Ntoniu ri la Vorpa".

25)    Gerardo Biancaniello tradito in amore.

26)    Tonino Ebreo faceva, all'epoca, l'analista. Due bevitori gli consigliano di analizzare l'orina di Gennaro Passaro al quale non piaceva il vino.

27)    Arcangelo D'Urso, "voluminoso" impiegato comunale ritratto in uno dei suoi vagheggiamenti fantasiosi.

28)    Pasqualino Bocchino, detto Capitano, astuto commerciante cui il fisco non ha fatto mai paura.

29)    Antonio Grosso...Il tempo passa per tutti.

30)    Piovoso Benedetto, contadino con mentalità più moderna. Fu il primo, a Nusco, a comprare il trattore ed il primo a sfruttare i benefici della legge detta "Piano Verde".

31)    Anche qui il nominativo  dell'Impresa è nascosto tra le rime.

32)    "Curomba" caratteristico personaggio nuscano che si lamenta con Ciuciulina (altro noto personaggio) perchè il presidente dell'ECA, il ragioniere Mimì Fusco, deposita i soldi dell'Ente presso la banca di cui è direttore.

33)    Nicola Iuliano e sua moglie Palmina abitanti in piazzetta S.Potito.

34)    Carmine Iuliano, detto Minucciu lu comunista per aver rilevato un negozio di un militante del P.C.I. Grandissimo tifoso del Napoli.

35)    Sempre in contrasto Don Renato De Paulis e Della Vecchia Antonio, detto Iaia.

36)    Il veterinario di cui si tace il nome era Michele Melchionda, di cui si  riferisce nella nota 19.

37)    Antonio Delli Gatti, detto Ntoniu ri Ciaccionu, guardia comunale al quale Carnevale consiglia di fare il Don Giovanni di nascosto per evitare le ire della moglie Immacolata.

38)    Consiglio comunale durante il quale, a sorpresa, fu sostituito Giova Gerardo, assessore.

39)    Michele De Mita, impresario del campo sportivo.

40)    I personaggi sono: Antonio Rullo (ristorante Sinella) e Carmine Colucci (Hotel Colucci) entrambi ristoratori in concorrenza. Violante Gambale era amico del Rullo.

41)    Carnevale si ricorda di tanti amici che, per ragioni di lavoro, sono emigrati in terra straniera. Ad essi, con nostalgia e affetto, lascia, poeticamente, un pensiero.