Sciacqua Rosa e bivi Ngnesa

la vuleva fa na spesa

cu tre a quattu amici pazzi;

li vuleva accattà dui mazzi

ri garofanu e biolu,

ma nisciunu cchiù ru bbolu.

I cu l'anni ca passai

ogni cosa vi rialai.

A chi rotu,a chi rutellu,

nu quintalu ri furmellu.

Na cullana tutta r'oru

la rialai a Mastu Fioru

e na sporta ri puntinu

la lassai a mast'Arbinu.

Na fursola,na scuppetta

settu metri ri tiletta.

Quacche cosa ri velluto

al Trionfo del tessuto,

Carta,pennu,calamai...

-E' arraggià!Ne ha passà guai-

mi ruceva Rusinella, la mia moglie,

nun è bella,ma riguardu a cunumia

te ha sta ferma,sora mia!

Chi la fa po si l'aspetta

e l'avessu ratu aretta.

Eccu!Mo nun tengu nienti

oltre che li guarnimienti.

Ma la lengua m'è rumasta

e vi mettu bbont'a n'asta

unu a unu,senza fretta,

basta ca mi rat' aretta.

Mo mi fottu n'ata bbrocca

e accummingiu cu Baiocca.

 

Si è bon tiempu,oppuru iocca

Zi Michelu ri Baiocca

venu a Nuscu e,andò ng'è ballu,

si ngi mena e fa lu 'allu.

Ma a la casa,quannu è sera

quannu ngondra la mugliera

cu parlà nun tenu vocca

Zi Michelu ri Baiocca. (1)

 

Sentu rici ra chiu dd'unu

ca s'acconza lu cumunu.

Si la statica è na legge

stu palazzu cchiù nun regge.

Mo s'è fattu troppu chinu

lu mbiegatu Arcangiulinu. (2)

 

A Michelu Della Vecchia

trasi e esci cu na  recchia 

lu cumandu assai severu

ca li manna Belvederu.

Li rusponnu:-Canta,canta

po vurimu chi comanda!-  (3)

 

Sotto forma di un aiuto

tutti han dato un contributo.

Il nuscano,be,si presta

se è costretto a fare festa.

Solo Cesare Prudente

da sta recchia non ci sente.

A Peppino di Lanzetta

che faceva la colletta

ha risposto:-Via di lì

Carnevale è un gran D.C.". (4)

 

Con la faccia da guaglione

è già andato in pensione.

Luigino (5) ,si , Silvestro,

detto "il topo del registro".

A nessun mai rifiutò

quel che,poi,certificò.

E per lui,qua detto sia,

fu di estrema cortesia

quando,spesso,fu chiamato

al suo ruolo di impiegato.

Ma la sera rici:-Basta!-

e ncazzannusi si guasta.

Si ha punzatu po a ndringà

nu lu puoi mancu guardà.

 

Della Marca il gran marmista

sempre è stato un altruista.

A sentirlo lui ti dice

che la sua calcolatrice

fa i conti che t'incanta

sei per sette fa cinquanta.

 

Mariu Chieffu ciabattinu

sonna sempu lu quartinu.

Ogni ghiurnu l'addummannu

-Ma stu ccasu po si fannu?-

Mi rusponnu:-C'haggia rì

addummanna a Ron Mimì.-  (6)

 

-Miei signori a sto congresso

io non voglio fare il fesso

e perciò la briglia ho morso

e vi faccio sto discorso.-

Ncazzatissimo Pastore

iniziò con tanto ardore

che ognuno saltò il pranzo

per sentirsi il suo romanzo . (7)

 

Si tu vai nfarmacia

quanta sordi,mamma mia.

Si è accattà quacche supposta

va a bburè quantu ti costa.

(Na paliata la farei

a Toninu ri li Bbrei.!)  (8)

 

Carbonara e Antonio Grosso (9)

hanno un piede già nel fosso.

Ma farebber cose pazze

quando vedon le ragazze.

Lor si credono guaglioni

ed invece son ...vecchioni.

 

Al dottore di Marino

noi facciamo un bell'inchino.

Per il bene del paese

certo lui non bada a spese

e,a Nusco,dov'è nato

costruisce un porticato.

Ma pretende(e qui gli inchini)

di far poi sette quartini.  (10)

 

Della Gatta, il professore,

beve il vino con amore.

Per lui più che quantità

l'importante è qualità.

Or può essere sicuro

che non manchi scisto scuro.

A Vignale la sua vigna

già gli porta qualche pigna.

Si,però hadda lassa stà

a Santillu (11) e Maramà. (12)

Si nu lassa sti raazzi

rischia ri si vevu ...cazzi.

 

Al geometra che spesso

col Comun vuol lavorare

che gli lascio?Ma che fesso,

quello che non s'ha da fare. (13)

 

Ai signori macellai

io non auguro i miei guai.

Non è certo lor la colpa

se hai ossa e paghi polpa.

 

L'impiegato comunale

non è stato fortunato

perchè a lui ,è naturale,

l'aumento hanno negato.

Non ha avuto proprio niente,

non so ben come sia stato.

Per levar l'inconveniente

io gli lascio un mio legato.

 

Ad Arcangelo un lettino

la bottiglia a Luigino.

All'ufficio ov'è Michele

una sveglia latte e miele,

così,insieme al segretario,

sian precisi nell'orario. (14)

 

A chi sta ora nell'ECA,

or lo dico e me ne frega,

se tu vuoi proprio aiutare

poi a dirlo non andare.

 

Ng'è Michelu di De Jesu

si ngi vai nun bara a spesu.

Faci vinu senza pari

ma pretende assai rinari.

 

A Cuntrada Galoppinu

ng'è nu Passaru (15) ghiappinu

cu l'arzulu sempu a curmu

ca ti volu fottu a urmu.

E ni faci zezu strettu

cu Pallemma e cu Bicchettu.

Ma a la casa cu st'annata

hannu avutu...na mazzata!

 

Quannu sagli a la cumuna

Cilardinu (16) si la fuma.

Lui si sente un grand'eletto.

Non per questo lo rispetto.

Issu è veru è assessoru,

i,però,non so ddi foru.

 

Ngi so ddui cantunieri

ca so ddui mattinieri.

Si ru bbiri so sciupati

ri fatìa so cunzumati

Cu sustà,sera e matina,

a la pompa ri benzina. (17)

 

E Pascalu Cacaronu (18)

nun si sentu cchiù guaglionu.

Ca siccomu a ru passatu

certamentu s'è spassatu

cu rupuosu ri l'ESTINTU

ì li lassarria nu cintu.

 

Ventimila lire al metro

se tu vuoi costrì

lo si dice avanti e indietro,

è il discorso d'oggi dì.

Pasqualinu l'avucatu

ng'ha crurutu veramentu...

hai voglia quanta pratu

ng'hadda nasci int'a stu tempu. (19)

 

Ha due macchine pagate

una sola assicurata;

quella piccola,s'intende

perchè l'altra è ancor lucente.

I risparmi di Fellino (20)

se li frega Gerardino.

 

Puru Giosu ri D'Amatu (21)

mo l'avimu sistimatu.

Ha raggionu Bellazzia:

-E ru bbì!Sta Macrazia!-

 

Steva sagliennu cu lu Punnilu

iappuca,iappuca,n'ora matinu

quannu a nu trattu veru na casa

larga e guattata com'a na spasa.

Nun è n'abbergu,nun è cummentu...

è la capanna ri nu putentu! (22)

 

Quannu arrivai a Santa Croci

trovu nu tortanu,nun era roci.

Allora addummannu:-ma che hanna fa?-

-Nu pontu-rissunu-E l'acqua andò sta?-

-Mo ti ru ddicu,passa parola,

l'hannu accuvata int'a la scola!-. (23)

 

Nella piazza della posta

stava il circolo "La sosta".

Permetteva,o cortesia,

di sostare a chicche e sia.

Per un brutto risultato.

Tutti quanti l'han lasciato.

Ma qualcuno più insistente

di riaprirlo ora pretende

e chiamarlo or tiene rei

"Circo sosta degli ebrei". (24)

 

Stivu bruttu combinatu

steva quasi a n'atu statu.

Ma i so tantu cuntentu

ca sta bbuonu stu futentu

Come fece è presto detto

Struggimunnu (25) Benedetto

ntrallazzannu col demonio

s'accattavu a S.Antonio.

 

La cumuna,cu giustizia,

ha sbloccatu l'edilizia.

Veramentu?Ma è luveru?

L'haggi vistu,tu m'èa creru.

Stammatina a via Portella

hann'apiertu na cancella.

 

Si t'accatti ottu stanzu

è a fa cuntu ca so sei.

A cucina e sala pranzu

nun ngi mettu propriu rei.

Quannu fai lu strumento,

andò Forte (26) è tantu caru,

ru ddoi stanzu,nu mumentu,

si ru ffottu lu nutaru.

 

 

Peppe Pepe in ozio stava

il giornale si leggeva.

-Vedi un pò,tutto si legge,

ma non fanno mai na legge.-

Ma ttò,ttò,sentì bussare

e una bimba vide entrare.

Lui pensò:-Da dove arriva?

Tu chi sei?-Io sono l'IVA-.

-Oh! Che gioia all'insaputa

sii tu qui la benvenuta.

 

Un bel dì la polizia

camminando per la via

sopra un ciuccio senza"corpa"

ferma a Ntoniu ri la Vorpa.

-Vieni subito in caserma

un di lor,gridando,afferma,

a pagar ,presto,t'ho detto,

perchè il ciuccio sta in difetto!-

-GUAGLIO',CAZZU,MO VU TROPPU

SI LU CIUCCIU E' SENZA STOPPU!-

 

A Vittorio il parrucchiere (27)

non lo bevi in un bicchiere.

Ora lui sulla sua zucca

vuole metter la parrucca,

perchè grazie al suo pelame

non si fa certo reclame.

 

Mo s'è aperta n'ata scola

a la casa ri Viola. (28)

Quannu a Nuscu si ni stà

nzegna a tutti ri putà.

Andò Rullu issu putavu.

-E la vigna?-Nbè,siccavu!

 

Mentri parlu i mo mi penzu

a lu vinu ri ronn'Enzu (29)

ri li Surdi,lu muscatu

ca tre bbotu haggi pruvatu.

Crai,a tardu,vau andò Cicciu

li cumbinu n'atu mbicciu.

com'a ratu tanta votu

nziemi a Ndreia e Terramotu.

 

Ma tu vedi che pretese

le ragazze a sto paese!

Ora ugnuna ormai pretende

i galloni del Tenente.

Sia che bionda o sia che Bruna

non si salva più nessuna.

Lui le brucia in pochi istanti

l'ufficiale STRAZZAGUANTI. (30)

 

Ormai lui per questo campa.

Un suo libro andrà alla stampa.

Gennarino,il professore

ci lavora con amore.

Pare ch'ei dimostrerà

una grande novità.

Che in un tempo,ormai passato,

Sisto quinto a Nusco è stato.

Ma l'omonimo scrittore

pe sto Passaro dottore

(costi quello che gli costa)

ha già pronta la risposta.

Dirà:-In ver ti dico io,

ch'era un Sisto,ma lo zio!- (31)

 

Jennu vunennu

muluni vunnennu

Tumasa e Spurtiellu

haggi vistu rurennu.

Ma quannu arriva "la nave"a la chiazza

Spurtiellu nun riri,ma Fonzu s'incazza. (32)

 

Tuneva na porta nu pocu scimbata

e mast'Arbinu mi l'havu accunzata.

Mo pari cchiù bella,cchiù bella r'aspettu

peccatu,ca sotta,ngi sta nu difettu.

Ru paccu so ddoi,so ddoi e so sanu

ru chiuri,e cu mmiezzu,ngi passa nu canu. (33)

Se da lui la cosa senti

li parienti sò fetenti.

Nun ascivu...e nun è stranu,

unu a Campu...Chiangipanu. (34)

 

Abbasci a la Matina

o intu Iuruntina

si frabbuca e s'abballa

e ddrà nisciunu parla.

Si po ra qquà bbicinu

tu fai nu finistrinu

nun passanu doi oru

ti chiama lu Pretoru.

 

 

Nella politica,si ng'è crianza

a Biancaniellu (35) li sta la finanza,

pucchè,com'a issu,nun ng'è n'atu pari

ruproca munnezza e faci rinari.

Si tu tieni nu nimicu

cu l'acciri mo ti ricu.

Nun ngi volu na varrata

nè na bomba o fucilata.

Ti lu puorti int'andò Emma

ng'è lu vinu ri Pallemma. (36)

 

N'ufantanu haggi truvatu

mi pareva assai ncazzatu.

-Ngi pazziei-m'ha dittu nfretta

mancu cchiù na sigaretta

e cu sagli ngoppa Nuscu

manca pocu e quasi abbuscu.

Si! la trebbia,lu trattoru

e va bbuonu,ng'è lu toru

ma mo simu a natu statu

nun usà lu scurriatu!-

Chi ti vatti?l'haggi rittu.

-Chi ngi vatti! E' Binirittu-. (37)

 

Bravu lu Biviu,ca cu st'annata

s'è dimostratu na cannunata.

Cu Campu e l'Ofantu ì cchiù nun tifu

com'a l'at'anni facivunu schifu.

Chianula,Mitu,Serru e Matina

nun feciunu mancu na cosa critina.

E' Carnuvalu,vulimungi bbenu

organizzativi l'annu chi bbenu. (38)

Lu custoru nun si fira

e perciò mo s'arritira.

A la Macchia si ruposa

abballannu cu la sposa.

Una vita ha lavorato

e il comun l'ha premiato.

Cu li essu cunuscentu

mo lu figliu è lu supprentu. (39)

 

Int'a la scola,tu sienti che bboci,

ngi scennu l'acqua,tu viri che croci.

I nun gi creru,si mo l'ha firnita!

-Ma chi l'ha fatta?-Michelu De Mita.

 

A Giovanni (40) elettricista

che considero un artista

io domando:-Come mai

questi belli impianti fai?-

Mi risponde:-Zu...nu chilu,

o tre quarti,...zu ri filu,

zu,na pinza cu la gomma,

nun ngi volu nienti...nzomma.

 

Ri li Gianvilla(a lu tiempu passatu)

ngi fu nu castiellu cu mura quadratu.

Nu sinnacu rissu:-Che metto mo qui

e un serbatoio vi fè costruì.

Un sindaco appresso,non so come fu,

vi fece installare un'antenna tivu.

Un vice ancor fresco,tra queste rocce,

che pensa di fare?Un campo di bocce.

Tra rocce,tra bocce,tra acqua e tivi

è chiaro che ognuno va a farci pipì. (41)

 

Ha sfuttutu tutti quanta

e tentavu puru cu me.

Li rucietti:-Fatti Santu

oi Ndrè, tu sienti a me.

Vai a la ghiesia,fai il credente

e ti vai a crucià

sol dal Senator Clemente

tu ti vai a ndunucchià. (42)

 

Note

 

1)    Michele Prudente, detto Michelu ri Baiocca. Per moltissimi anni emigrante in Argentina. Ritornò a Nusco portando con se un vestito bianco ed una fisarmonica. Preso da inconsueta frenesia, saliva spesso in paese, dalla contrada Barracca ove abitava, con  la  sua fisarmonica ed il vestito bianco. Improvvisava balli pubblici e pretendeva che tutti ballassero con lui...forse per dimenticare le angherie che la moglie gli riservava  durante gli ultimi mesi della sua travagliata vita.

2)    Arcangelo D'Urso, impiegato comunale. Aumentava di peso a vista.

3)    Michele Della Vecchia, detto Michelu ri Futussu. Fresco e giovanissimo impiegato comunale, doveva difendersi dall'invadenza di Carmine Belvedere maturo in età ed esperienza.

4)    Cesare Prudente si rifiuta di dare un contributo per la festa sostenendo che Carnevale era stato politicizzato dalla D.C.

5)    Natale Luigi, detto anche Silvestro o Luigi ri lu Sianiellu.Uomo mite e cortese in istato di sobrietà,ma turbolento e da evitare...in altri stati.

6)    Mario Chieffo si impegnò una vita per costruirsi la casa. Ron Mimì era Mimì Fusco, ragioniere, proprietario del terreno sul quale lui sperava di realizzarla.

7)    Michele Pastore. A lui va il merito dell'ottima ed efficiente organizzazione dell'associazione "La Misericordia". ll riferimento è ai suoi discorsi ritenuti, spesso, prolissi.

8)    Dott.Tonino Ebreo. Rinunziò,per sua scelta (unico caso al mondo!), alla farmacia del suo genitore Michele.

9)    Vito Carbonara e Antonio Grosso, grandi amici, con qualche...perdonabile fissazione.

10)    Contestazione garbata ed ironica al parziale ampliamento che si stava eseguendo al palazzo Natale,nella piazzetta omonima, di proprietà del dottore Enrico Marino.

11)    Meluzio Nicola.

12)    Amato Lanzetta fu Giuseppe, falegname.

13)    Frecciata all'amministrazione comunale per gli incarichi professionali affidati a tecnici forestieri.

14)    Carnevale lascia qualcosa agli impiegati comunali. Ad Arcangelo D'Urso un lettino per riposarsi. A Luigi Natale una bottiglia (di vino, naturalmente) e a Michele Della Vecchia e al segretario comunale una sveglia che permetterà loro di essere più puntuali.

15)    Amato Passaro, grande giocatore di "padrone e sotto" insieme a Giuseppe De Mita (Pallemma) e Amato Bicchetti, muratore.

16)    Gerardo Biancaniello assessore comunale.

17)    Trattasi di Minuccio Bicchetti e un suo collega forestiero.

18)    Pasquale Di Sunno (detto Cacarone). Grande dongiovanni...in gioventù. Carnevale ritiene opportuno lasciargli un "cinto"che possa sorreggere...l'estinto di cui non può essere più fiero.

19)    Il riferimento è ai prezzi esagerati (20.000 lire, allora!) chiesti per il suo terreno edificabile alla contrada Fontana dell'Angelo di Nusco dall'avv.Pasquale Bicchetti.

20)    Raffaele Sichinolfi e suo fratello Gerardo.

21)    Generoso D'Amato prende il posto al comune di Nusco come autista. Il lamento è di Amato Delli Gatti (Amato Bellazzia).

22)    La casa, in costruzione, era dell'onorevole Ciriaco De Mita.

23)    Riferimento al viadotto che collega via Santa Croce con il complesso scolastico,ma più maliziosamente si ricorda che nelle scuole, allora terminate, entrava acqua da tutte le parti.

24)    Il circolo, denominato "La sosta" fu aperto nel locale attualmente utilizzato a ufficio postale (sotto la biblioteca comunale) e fallì presto per...la selezione razziale imposta.

25)    Soprannome di Antonio Rullo (pare glielo avesse messo la madre) proprietario del ristorante Sinella.

26)    Renato Forte, notaio in Nusco.

27)    Vittorio Biancaniello, parrucchiere.

28)    Viola Gambale, potatore maldestro.

29)    Riferimento al famoso vino moscato dei Del Sordo. Cicciu era Francesco Natale (colono della famiglia Del Sordo, morto  a seguito del sisma dell'80) che, ogni tanto, ne offriva una preziosa bottiglia agli amici che andavano a trovarlo.

30)    Tenente di S.Angelo dei Lombardi. Conquistatore tra le ragazze nuscane.

31)    Gelosia tra scrittori. Professor Gennaro Passaro e Don Giuseppe Passaro, sacerdote.

32)    I personaggi sono tutti fruttivendoli. Vincenzo Mongelli (detto Spurtiello), sua figlia Tommasina e Alfonso Delli Gatti (detto Fonzu ri Ballazzia ). "La nave" era il camion con il quale "Lu liunesu" veniva a vendere la frutta nella piazza del mercato.Naturale il risentimento dei suddetti commercianti, più accentuato in Alfonso Bellazzia. Il Termine "La nave" era stato inventato dalla banditrice Grazia ( r'Angiulonu) per far dispetto, pare, ad Alfonso che non le rivolgeva la parola...ma altre cose.

33)     Simpatica descrizione di un lavoro eseguito da mast'Albino Marino.

34)    Il personaggio era Giuseppe Lombardi (detto anche Peppu lu Glieru) che alle elezioni comunali prese soltanto sei o sette voti. Giustificato il suo risentimento nei confronti dei parenti...moglie compresa.

35)    Gerardo Biancaniello.

36)    Giuseppe De Mita, detto Pallemma. Il vino da lui prodotto era sempre molto scuro e pesante, tanto (secondo Carnevale) da poter uccidere, con esso, il migliore...nemico.

37)    Arrabbiato, il contadino si lamenta dello stato di schiavitù in cui lo tiene Piovoso Benedetto, suo datore di lavoro.

38)    Complimento pubblico  agli organizzatori della festa di Carnevale in contrada Bivio e invito alle altre contrade a organizzarsi parimenti per l'anno seguente.

39)    Iuliano Gerardo sostituisce il padre Antonio, nella qualità di custode, al cimitero di Nusco.

40)    Giovanni Di Girolamo, esperto elettricista. I suoi impianti erano esclusivi, nel senso che nessun altro, oltre lui, era in grado di ripararne eventuali guasti. Con questo sistema aveva assicurato a sè e alla sua famiglia le vacanze estive, gratis, presso un campeggio di villini a  Paestum. Il proprietario dei villini (nei quali Giovanni aveva realizzato gli impianti elettrici) era costretto a tenerlo fisso a Paestum, perchè, puntualmente, si verificavano degli inconvenienti (si sospetta, in precedenza predisposti!) ai quali, come detto, soltanto lui era in grado di porre dei ripari. Il suo soprannome è da ricercarsi tra le rime.

41)    Il vice sindaco che fece costruire il campo di bocce era Nino Iuliano. Gli altri sono andati...in prescrizione nella memoria!

42)    Il senatore Clemente, presidente del Consorzio Idrico dell'Alto Calore, querelò tredici persone di Nusco che lo avevano ingiuriato per mezzo di una lettera scritta da Andrea Sichinolfi per lamentarsi con lui della qualità dell'acqua e dei costi della stessa. Successivamente con altra missiva, Andrea Sichinolfi, a titolo personale, chiese scusa al senatore che ritirò le querele. La verità fu che la lettera di scuse si rese obbligatoria per evitare grandissime preoccupazioni al fratello di Andrea, Fellino, che era entrato in profonda malinconia dal momento della notifica della querela da parte del messo notificatore della pretura di Montella.