I ricordi di Pietro Russo

 

 

Proposte di fonetica          Vocabolario Nuscano - Italiano

       

Aneddoti vari

Carnu chi cresci

Ciclismu

Ecce homo

Figliumu

Gli eroi dei due mondi

Gianna

Grazia ri Diu

La lotta

La professoressa di lettere

L'ippica

Li scarpari

Lu cuorvu e la vorpa

Lu giru ri Nuscu

Lu maru saritu

Lu nonnu Pietru  (aneddoti)

Mamm'Arcangiula

N'annu ri cacci

'Ngi l'ammu fatta

'Ngiulinu

Pu chi m'he pigliatu

Roghi

Sand'Anduonu

Squaglia a luongu riavulu...ma che purcaria

Willisau